Výběrové řízení na školení zaměstnanců rektorátu UJEP v programu Erasmus+ v akad. roce 2023/24 a 2024/25 (projekt Výzvy 2023)

Oddělení pro vnější vztahy UJEP vyhlašuje výběrové řízení na školení zaměstnanců rektorátu v programu Erasmus+ v akademickém roce 2023/24 a 2024/25.

Účelem školení v zahraničí, které probíhá formou praktického školení, studijní návštěvy, stínování apod., je získání nových vědomostí a dovedností a výměna zkušeností dle pracovního zařazení, tedy v oboru, ve kterém zaměstnanec pracuje na UJEP.

Školení musí proběhnout v zahraniční instituci v jedné ze zemí participujících v programu Erasmus+ (EU, EHP a kandidátské země). Přijímající instituci si uchazeč vybírá sám. Přijímající institucí může být zahraniční vysoká škola či jakákoliv jiná zahraniční instituce (v případě vysoké školy se musí jednat o instituci vlastnící Erasmus Charter for Higher Education). Školení musí trvat min. 2 dny (bez cesty, v případě mezinárodní mobility 5 dnů) a  musí být realizováno v termínu 1. 3. 2024 – 30. 6. 2025 (včetně cesty).

Zaměstnanci mohou být vysláni na školení v rámci tzv. mezinárodní mobility i na zahraniční instituce mimo programové země. V případě výjezdů na zahraniční vysoké školy však musí být uzavřena mezi vysílající a přijímající institucí meziinstitucionální smlouva.

Zaměstnanci s fyzickým, duševním nebo zdravotním znevýhodněním mohou získat nad rámec stipendia dodatečný příspěvek.

Zaměstnanci mohou absolvovat i kombinovanou mobilitu, tj. fyzickou mobilitu doplněnou virtuální částí školení.

Uchazeč se do výběrového řízení přihlašuje prostřednictvím přihlášky s čestným prohlášením, kterou předá spolu s motivačním dopisem (max. 2 000 znaků s mezerami) a příp. dokladem o znalosti jazyka školení či zvacím dopisem na oddělení pro vnější vztahy rektorátu do 8. 12. 2023.

Kritéria výběrového řízení

  1. formální správnost, tj. odevzdání všech požadovaných dokumentů na aktuálních formulářích ve stanoveném termínu – formálně nesprávně odevzdané přihlášky budou vyřazeny a nebudou z kvalitativního hlediska hodnoceny
  2. kvalitativní hledisko
  • motivační dopis (posuzován bude přínos školení pro UJEP) – ohodnoceno 1-5 body
  • znalost jazyka školení (doložení znalosti jazyka školení certifikátem či jiným dokladem o dosažené úrovni jazykových znalostí) – ohodnoceno 1 bodem
  • zvací dopis od přijímající zahraniční instituce – ohodnoceno 1 bodem
  1. bonifikace – uchazeč, který dosud nerealizoval v rámci programu Erasmus+ zahraniční školení, obdrží bonifikaci ve výši 1 bodu

Max. lze získat 8 bodů. Do plánu výjezdů na školení budou zařazeni uchazeči dle disponibilních finančních prostředků v pořadí daném počtem dosažených bodů.

O výsledcích výběrového řízení rozhodne komise pověřená prorektorem pro internacionalizaci do 31. 1. 2024. Všichni uchazeči budou vyrozuměni e-mailem.

Základní pokyny ke školením v programu Erasmus+ najdete zde.

Zaměstnancům budou uhrazeny náklady na pobyt a cestovné na základě cestovního příkazu ve výši skutečných nákladů, z prostředků programu Erasmus+ však max. do výše stanovené každému účastníkovi po výběrovém řízení.

Úspěšné absolvování výběrového řízení ještě negarantuje zaměstnanci účast v programu Erasmus+. Bude vždy záležet na množství finančních prostředků, které má UJEP pro příslušný projekt k dispozici, a přijetí zaměstnance zahraniční institucí.

V jednotlivých podsekcích programu Erasmus+ jsou další informace o programu Erasmus+. Další informace lze pak získat na stránkách Domu zahraniční spolupráce.