Doména projekty.ujep.cz přesměrována

Dovolte nám infor­mo­vat Vás o pře­smě­ro­vá­ní domé­ny projekty.ujep.cz na nové strán­ky CRPS na webu uni­ver­zi­ty. Veškeré infor­ma­ce k pro­jek­to­vé čin­nos­ti na UJEP (aktu­a­li­ty, nové výzvy, rea­li­zo­va­né pro­jek­ty atd.) budou nadá­le uve­řej­ňo­vá­ny na strán­kách CRPS v rám­ci nové­ho webu UJEP. Děkujeme!