Země není na jedno použití

Každý den napl­ní lid­stvo mili­ó­ny odpad­ko­vých košů. Každý den je Země niče­na těž­bou a výro­bou. Módním tren­dem jsou věci na jed­no pou­ži­tí… může­me si je dovo­lit. Může si to dovo­lit naše planeta?

To jsou jenom někte­rá z témat popu­lár­ně nauč­né výsta­vy Fakulty život­ní­ho pro­stře­dí UJEP, kte­rá při­ná­ší aktu­ál­ní téma výcho­vy k myš­le­ní v glo­bál­ních sou­vis­los­tech. K vidě­ní bude od 19. 6. 2017 v Muzeu měs­ta Ústí nad Labem.

Uspořádání této výsta­vy vní­mám z pozi­ce fakul­ty život­ní­ho pro­stře­dí téměř jako povin­nost. Vést dis­ku­se se stu­den­ty v rám­ci před­ná­šek a semi­ná­řů nesta­čí, je tře­ba vybí­zet veřej­nost ke zkou­má­ní věcí v glo­bál­ním měřít­ku, kla­de­ní otá­zek a for­mo­vá­ní vlast­ních posto­jů,“ říká děkan fakul­ty dr. Martin Neruda.

Expozice Země není na jed­no pou­ži­tí bude od polo­vi­ny červ­na do kon­ce září vysta­ve­na v Muzeu měs­ta Ústí nad Labem. Návštěvníci se zde sezná­mí nejen s výzkum­ný­mi a dal­ší­mi akti­vi­ta­mi FŽP UJEP, ale také se zají­ma­vost­mi život­ní­ho pro­stře­dí naše­ho regi­o­nu. Možnost evrop­ské­ho či glo­bál­ní­ho porov­ná­ní zde zpro­střed­ku­jí úda­je o tom, jak se věci mají u nás a jak ve světě.

Součástí expo­zi­ce bude také inter­ak­tiv­ní putov­ní výsta­va Supermarket SVĚT. „Na pěti sta­no­viš­tích s inter­ak­tiv­ní­mi před­mě­ty a pane­ly si návštěv­ní­ci doslo­va zvá­ží své oble­če­ní, roze­be­rou mobil v nadži­vot­ní veli­kos­ti, zapla­tí za čoko­lá­du pěs­ti­te­li kaka­ov­ní­ku a budou sle­do­vat, jak a kde se pení­ze po ces­tě k němu ztrá­ce­jí,“ vysvět­lu­je Martin Neruda.

Výstava ale také při­ne­se inspi­ra­ce dob­rý­mi zprá­va­mi o úspěš­ných sna­hách lidí, kte­ří se poku­si­li zlep­šit něco z pro­ble­ma­tic­kých okol­nos­tí mezi­ná­rod­ní­ho obcho­do­vá­ní a nakupování.

Země není na jed­no pou­ži­tí záro­veň před­sta­ví aktu­ál­ní sním­ky z fes­ti­va­lu Jeden svět. Nebudou chy­bět ani pro­fe­si­o­nál­ní dro­ny, kte­ré jsou s pra­cí a výzku­mem fakul­ty život­ní­ho pro­stře­dí neod­mys­li­tel­ně spo­je­né stej­ně jako např. 3D tech­no­lo­gie pro mode­lo­vá­ní kra­ji­ny apod.

Výstava potr­vá do 30. 9. 2017 a bude zahá­je­na slav­nost­ní ver­ni­sá­ží dne 19. 6. 2017 v 16:00 h Přístupná bude den­ně od úte­rý do nedě­le 9:00–18:00 h mimo stát­ní svát­ky. Vstupné činí 50 Kč.

Výstava Země není na jed­no pou­ži­tí pro­bí­há za finanč­ní pod­po­ry Ústeckého kraje.