O Centru projektového servisu

Nabízíme pod­po­ru pro­jek­to­vým týmům a jed­not­li­vým sou­čás­tem UJEP takřka ve všem, co jen tro­chu s pro­jek­ty, jejich podá­vá­ním i řeše­ním, souvisí.

Projektové poradenství

 • posou­ze­ní pro­jek­to­vé­ho záměru,
 • před­klá­dá­ní pro­jek­to­vých žádostí
 • vypra­co­vá­ní rozpočtu
 • rea­li­za­ce projektu
 • jed­ná­ní s posky­to­va­te­li dota­cí (např. Řídicí orgá­ny jed­not­li­vých ope­rač­ních pro­gra­mů a výzev – MŠMT, MMR, MPO, MPSV, měs­to Ústí nad Labem, Ústecký kraj, nada­ce, fondy)
 • posky­to­vá­ní prů­běž­ných kon­zul­ta­cí během projektu

Administrace vedení projektů

 • tvor­ba pro­jek­to­vých žádostí
 • kon­t­ro­la všech for­mál­ních poža­dav­ků žádosti a spl­ně­ní všech pod­mí­nek poža­do­va­ných ze stra­ny posky­to­va­te­le dotace
 • tvor­ba moni­to­ro­va­cích zpráv a dal­ších výstu­pů pro­jek­tu apod.
 • dodr­žo­vá­ní pod­mí­nek posky­to­va­te­le dotace
 • účet­ní a finanč­ní zále­ži­tos­ti dané­ho projektu

Spolupráce a součinnost

 • při rea­li­za­ci inves­tič­ních akcí v těch­to bodech: vypsá­ní veřej­né zakáz­ky, účast pra­cov­ní­ka Centra pro­jek­to­vé­ho ser­vi­su při výbě­ro­vém říze­ní, sou­čin­nost s řeši­te­lem pro­jek­tu, sou­čin­nost při rea­li­za­ci inves­tič­ní akce, kon­t­rol­ní činnost
 • při sle­do­vá­ní udr­ži­tel­nos­ti pro­jek­tu a dodr­žo­vá­ní pod­mí­nek udr­ži­tel­nos­ti dle kon­krét­ní výzvy či dle kon­krét­ních pod­mí­nek posky­to­va­te­le dotace

Zveřejňování informací o aktuálních výzvách k předkládání projektů

 • vyhle­dá­vá­ní, zve­řej­ňo­vá­ní a aktu­a­li­za­ce dotač­ních mož­nos­tí na webo­vých strán­kách Centra pro­jek­to­vé­ho servisu

Vzdělávací aktivity

 • ško­le­ní řeši­te­lů pro­jek­tu při zahá­je­ní rea­li­za­ce pro­jek­tu a při ukon­čo­vá­ní projektu
 • ško­le­ní k pro­jek­to­vým výzvám a aktu­ál­ním dotač­ním titulům