O Centru projektového servisu

Nabízíme podporu projektovým týmům a jednotlivým součástem UJEP takřka ve všem, co jen trochu s projekty, jejich podáváním i řešením, souvisí.

Projektové poradenství

 • posouzení projektového záměru,
 • předkládání projektových žádostí
 • vypracování rozpočtu
 • realizace projektu
 • jednání s poskytovateli dotací (např. Řídicí orgány jednotlivých operačních programů a výzev – MŠMT, MMR, MPO, MPSV, město Ústí nad Labem, Ústecký kraj, nadace, fondy)
 • poskytování průběžných konzultací během projektu

Administrace vedení projektů

 • tvorba projektových žádostí
 • kontrola všech formálních požadavků žádosti a splnění všech podmínek požadovaných ze strany poskytovatele dotace
 • tvorba monitorovacích zpráv a dalších výstupů projektu apod.
 • dodržování podmínek poskytovatele dotace
 • účetní a finanční záležitosti daného projektu

Spolupráce a součinnost

 • při realizaci investičních akcí v těchto bodech: vypsání veřejné zakázky, účast pracovníka Centra projektového servisu při výběrovém řízení, součinnost s řešitelem projektu, součinnost při realizaci investiční akce, kontrolní činnost
 • při sledování udržitelnosti projektu a dodržování podmínek udržitelnosti dle konkrétní výzvy či dle konkrétních podmínek poskytovatele dotace

Zveřejňování informací o aktuálních výzvách k předkládání projektů

 • vyhledávání, zveřejňování a aktualizace dotačních možností na webových stránkách Centra projektového servisu

Vzdělávací aktivity

 • školení řešitelů projektu při zahájení realizace projektu a při ukončování projektu
 • školení k projektovým výzvám a aktuálním dotačním titulům