Podávání projektů

V pří­pa­dě tvor­by a evi­den­ce pro­jek­to­vých zámě­rů je tře­ba dodr­žo­vat jed­not­ný postup. K tomu slou­ží tzv. Projektový list UJEP a Průvodní list. Tyto doku­men­ty vypl­ní odbor­ný garant při­pra­vo­va­né­ho pro­jek­tu či jím pově­ře­ná oso­ba pro­střed­nic­tvím IS IMIS.

Postup pro vypl­ňo­vá­ní Projektového a Průvodního lis­tu v inter­ním sys­té­mu IMIS.

  1. při­hlaš­te se do sys­té­mu IMIS.
  2. v zálož­kách na levé stra­ně zvol­te Projekty EU, RP.
  3. poté klik­ně­te (opět vle­vo) na zálož­ku Projektové lis­ty.
  4. upro­střed naho­ře je mož­nost Založit nový Projektový list, po roz­klik­nu­tí pro­jek­to­vý list vyplň­te a ulož­te.
  5. vytvo­ří se nový řádek ve výpi­su pro­jek­to­vých lis­tů, na kon­ci toho­to řád­ku je slou­pec Průvodní list.
  6. u Průvodního lis­tu klik­ně­te na vložit/opravit a  doplň­te vol­ná pole. Opět ulož­te.
  7. vytisk­ně­te 2x oba vypl­ně­né lis­ty (Projektový list UJEP i Průvodní list).
  8. zajis­tě­te pod­pi­sy kom­pe­tent­ních osob na Průvodním lis­tu a ode­vzdej­te jej na CPS. Jeden výtisk z kaž­dé­ho doku­men­tu si založ­te.

Po ode­vzdá­ní pro­jek­to­vé­ho lis­tu bude odbor­ný garant kon­tak­to­ván pra­cov­ní­kem Centra pro­jek­to­vé­ho ser­vi­su a bude sta­no­ven dal­ší postup pro prá­ci s pro­jek­to­vým zámě­rem (zvo­le­ní vhod­né­ho dotač­ní­ho pro­gra­mu, har­mo­no­gram pří­pra­vy pro­jek­tu a podá­vá­ní žádosti, opat­ře­ní všech nále­ži­tos­tí nut­ných pro podá­ní pro­jek­tu apod.).