Podávání projektů

V pří­pa­dě tvor­by a evi­den­ce pro­jek­to­vých zámě­rů je tře­ba dodr­žo­vat jed­not­ný postup. K tomu slou­ží tzv. Projektový list UJEP a Průvodní list. Tyto doku­men­ty vypl­ní odbor­ný garant při­pra­vo­va­né­ho pro­jek­tu či jím pově­ře­ná oso­ba pro­střed­nic­tvím IS IMIS.

Postup pro vypl­ňo­vá­ní Projektového a Průvodního lis­tu v inter­ním sys­té­mu IMIS:

  1. při­hlaš­te se do sys­té­mu IMIS.
  2. V menu zvol­te zálož­ku Projekty.
  3. Na zálož­ce Přehled pro­jek­tů klik­ně­te na Nový záznam.
  4. Po roz­klik­nu­tí pro­jek­to­vý list vyplň­te a ulož­te. Přes funk­ci Sdílet lze pře­dat dal­ším oso­bám prá­vo k zápi­su. Přes funk­ci Editovat může­te aktu­a­li­zo­vat údaje.
  5. Vyplněný Průvodní list vytisk­ně­te, zajis­tě­te pod­pi­sy kom­pe­tent­ních osob  a ode­vzdej­te jej na CPS.

Po ode­vzdá­ní pro­jek­to­vé­ho lis­tu bude odbor­ný garant kon­tak­to­ván pra­cov­ní­kem Centra pro­jek­to­vé­ho ser­vi­su a bude sta­no­ven dal­ší postup pro prá­ci s pro­jek­to­vým zámě­rem (zvo­le­ní vhod­né­ho dotač­ní­ho pro­gra­mu, har­mo­no­gram pří­pra­vy pro­jek­tu a podá­vá­ní žádosti, opat­ře­ní všech nále­ži­tos­tí nut­ných pro podá­ní pro­jek­tu apod.).