Bateau — tvůrčí poradenství rodinám v krizi

Máte doma ponorku? Přesedněte do člunu!

Porad­na Bate­au z.s. zvlád­ne roč­ně kolem 4 000 hodin kon­zul­ta­cí s lid­mi, kte­ří spo­lu potře­bu­jí mlu­vit, ale nemlu­ví. Tým ústec­ké kri­zo­vé porad­ny se sna­ží pomo­ci rodi­nám, aby zno­vu našly spo­leč­nou řeč. Tako­vou, kte­ré rozu­mí dospě­lí i děti. Jdou na to vědec­ky (mají na to ostat­ně nále­ži­té titu­ly, a to i z naší uni­ver­zi­ty), ale záro­veň hra­vě a tvůr­čím způ­so­bem. Pro­to­že, jak říká ředi­tel­ka orga­ni­za­ce PhDr. Mgr. Pet­ra Vlč­ko­vá Žejdlo­vá, jakmi­le jsme rodi­na, jsme už jed­nou pro­vždy na jed­né lodi. A pro­to je potře­ba si uvě­do­mit, že mís­to vzá­jem­né­ho haš­te­ře­ní, ško­dě­ní a mani­pu­la­cí dět­mi je lep­ší zasa­dit se aktiv­ně o to, aby se všem zúčast­ně­ným, tedy nejen dětem, ale i obě­ma part­ne­rům či ex-part­ne­rům daři­lo dob­ře. Není to jed­no­du­ché, přát něko­mu, s kým jste v něja­kém kon­fik­tu, jen dob­ré. Ale jde to. Když vás v tom někdo vede a pomá­há vám. Tako­vým lidem se říká medi­á­to­ři. V Ústí nad Labem pra­cu­jí medi­á­to­ři tře­ba prá­vě v Bate­au.

Na naší uni­ver­zi­tě o tom měli minu­lý týden pod zášti­tou pana rek­to­ra Bale­je dokon­ce kon­fe­ren­ci, kde se na mezi­ná­rod­ní úrov­ni pre­zen­to­va­ly výstu­py prá­ce v pro­jek­tu 3C — Com­mon Cre­a­ti­ve Care, kte­rý mají v Bate­au “na tri­ku”. Kdy­bys­te se tedy někdy ocit­li v kom­pli­ko­va­né rodin­né situ­a­ci a měli jste pocit, že vám teče do bot, nesta­čí­te vylé­vat vodu z člu­nu či v tom pros­tě pla­ve­te, obrať­te se na Bate­au. Pomo­hou vám tam udr­žet se nad vodou.