Promoce a léto

Nejspolehlivější pranostika.

Nic není, co býva­lo. Také jste si toho všimli? Ani ty pra­nos­ti­ky už nepla­tí. Na Medar­da krou­py, liják a potom, abychom, opo­ce­ni ved­rem, 40 dní pou­ží­va­li piják. Na nic se nedá spo­leh­nout. Uni­ver­zi­ta Jana Evan­ge­lis­ty Pur­ky­ně v Ústí nad Labem však při­ná­ší řeše­ní:

Naše pro­mo­ce fun­gu­jí jako hodin­ky! Jakmi­le někde kout­kem oka zahléd­ne­te indi­vi­dua hra­jí­cí si v hábi­tech a s pozla­ce­ný­mi hůl­ka­mi v pře­kva­pi­vě vyso­kém věku na Harry­ho Potte­ra, může­te si být jis­tí, že léto je za rohem. Sekun­dár­ním zna­me­ním jsou samo­zřej­mě lidé s diplo­my v pod­pa­ží. A to v kaž­dé věko­vé kate­go­rii, neboť u nás pro­mu­jí stu­den­ti od nej­niž­ší­ho do nej­vyš­ší­ho věku. Nenech­te se zmást tím, že se všich­ni poně­kud nepří­tomně usmí­va­jí. Jsou to váž­ně všech­no vyso­ce inte­li­gent­ní jedin­ci, kte­ří u nás prá­vě dostu­do­va­li a jsou z toho pros­tě a jed­no­du­še šťast­ní.

Buď­te šťast­ní i vy! Celé léto.

P.S. A jest­li jste letos žád­né z výše uve­de­ných zna­me­ní ješ­tě nevi­dě­li, zahaj­te své osob­ní léto tím, že se podí­vá­te na záro­dek naše­ho absol­vent­ské­ho webu, na kte­rý jsme vese­lé foto­gra­fie z jed­not­li­vých pro­mo­cí zavě­si­li. A když už tam bude­te, zare­gis­truj­te se do Klu­bu absol­ven­tů. Bude­me se v nad­chá­ze­jí­cích letech sna­žit, aby se vám to vypla­ti­lo!