TAČR ÉTA – oznámení vyhlášení 3. veřejné soutěže

Tech­no­lo­gic­ká agen­tu­ra Čes­ké repub­li­ky (TA ČR) infor­mu­je o pří­pra­vě 3. veřej­né sou­tě­že Pro­gra­mu na pod­po­ru apli­ko­va­né­ho spo­le­čen­sko­věd­ní­ho a huma­nit­ní­ho výzku­mu, expe­ri­men­tál­ní­ho vývo­je a ino­va­cí ÉTA, jejíž vyhlá­še­ní se před­po­klá­dá 18. září 2019. Konec sou­těž­ní lhů­ty bude 31. 10. 2019.

Pro­gram ÉTA se obra­cí na výzkum­nou komu­ni­tu spo­le­čen­ských věd, huma­nit­ních věd a umě­ní (SHUV), aby navr­ho­va­la řeše­ní výzev a pří­le­ži­tos­tí 21. sto­le­tí v reak­ci na soci­ál­ní, eko­no­mic­ké, glo­ba­li­zač­ní, kul­tur­ní nebo tech­no­lo­gic­ké pro­mě­ny.

Více infor­ma­cí včet­ně odka­zu na tabul­ku s para­me­t­ry nalez­ne­te zde.

Zdroj: TAČR