UJEP svítila modře

Dne 6. dub­na 2017 pro­běh­la na ústec­ké uni­ver­zi­tě popr­vé akce s názvem UJEP (ČESKO) SVÍTÍ MODŘE. Do pohy­bu ji dali stu­den­ti 1. roč­ní­ku obo­ru Ergoterapie Fakulty zdra­vot­nic­kých stu­dií UJEP.

ČESKO SVÍTÍ MODŘE je pro­jekt, kte­rý šíří infor­ma­ce o poru­chách autis­tic­ké­ho spek­tra (PAS). Hlásí se ke svě­to­vé­mu dnu šíře­ní pově­do­mí o autis­mu, kte­rý byl OSN vyhlá­šen na 2. dub­na. V prů­bě­hu měsí­ce dub­na pro­bí­ha­jí po celém svě­tě pro­pa­gač­ní a osvě­to­vé akce, kte­ré se věnu­jí téma­tu autismu.

Autismus neo­vliv­ňu­je jen oso­by samot­né, ale i jejich rodi­ny, kte­ré se čas­to setká­va­jí s odsu­zo­vá­ním oko­lí a neo­cho­tou úřa­dů, což může vést k soci­ál­ní izo­la­ci,“ vysvět­lu­jí stu­den­ti FZS Tereza Waldhauserová a Martin Sirota. „Proto se stu­den­ti obo­ru Ergoterapie roz­hod­li zapo­jit do celo­svě­to­vé osvě­to­vé akce a laic­kou veřej­nost upo­zor­nit na ten­to  pro­blém,“ dopl­ňu­jí Tereza s Martinem.

Do akti­vi­ty UJEP SVÍTÍ MODŘE se zapo­jil kaž­dý, kdo si dne 6. dub­na oblé­kl coko­liv mod­ré­ho. Tím vyjá­d­řit pod­po­ru myš­len­ce osvě­ty téma­ti­ky autis­mu. K dis­po­zi­ci byla, samo­zřej­mě, pro­pa­gač­ní mod­rá trič­ka UJEP SVÍTÍ MODŘE.

Akce měla na uni­ver­zi­tě vel­ký úspěch. Zejména na fakul­tě zdra­vot­nic­kých stu­dií se ho zúčast­ni­la vět­ši­na stu­den­tů a kom­plet­ní aka­de­mic­ký sbor fakul­ty. K akci se při­da­ly také peda­go­gic­ká a pří­ro­do­vě­dec­ká fakul­ta, včet­ně rek­to­rá­tu UJEP.

Fotografie: Akademická obec fakul­ty zdra­vot­nic­kých stu­dií se při­da­la k akci UJEP SVÍTÍ MODŘE