Informace k oznamování porušení práva Unie na UJEP (whistleblowing)

V souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1937&from=CS, zavedl UJEP vnitřní oznamovací systém pro oznamování porušení práva Unie.

Oznámení lze učinit písemně prostřednictvím webové aplikace NNTB dostupné na webové adrese: https://www.nntb.cz/c/bblklo71.

Využít můžete také mobilní aplikaci NNTB dostupnou na Google Play a App Store. Přístupový kód pro odeslání podnětu je t2bg3dxe7m. Oznámení lze učinit rovněž ústně, a to telefonicky prostřednictvím hlasového záznamu ve webové aplikaci nebo při osobním jednání s příslušnou osobou.

UJEP vyzývá oznamující osoby k podávání oznámení spíše prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, pokud lze porušení účinně řešit interně a pokud se oznamující osoba domnívá, že nehrozí odvetná opatření. Za podmínek stanovených Směrnicí jsou oznamující osoby chráněny před odvetnými opatřeními a UJEP má možnost zjednat nápravu přijetím následných opatření. Oznamující osoby, které uvádějí vědomě nepravdivé skutečnosti nejsou chráněny.

Oznámení je možné také podat prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti ČR. https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Příslušná osoba na UJEP jako jediná smí oznámení přijímat, seznamovat s nimi a posuzovat je, přebírá závazek ochrany oznamujících osob nejen z hlediska jejich totožnosti, ale také před odvetnými opatřeními (např. ukončení pracovního poměru, snížení osobního příplatku, převedení na jinou práci)

Příslušnou osobou pro výkon této činnosti na UJEP je Mgr. Lucie Tesařová, tel.: +420 724 113 710, e-mail: lucie.tesarova@ujep.cz.