Veřejné zakázky

Od roku 2011  se veřej­né zakáz­ky rea­li­zu­jí pro­střed­nic­tvím elek­tro­nic­ké­ho sys­té­mu E‑ZAK (ezak.ujep.cz).  Zde najde­te aktu­ál­ní pře­hled veřej­ných zaká­zek uni­ver­zi­ty s mož­nos­tí elek­tro­nic­ké účas­ti.