Informace zveřejňované podle zákona 106/1999 Sb

Poskytování informací o Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen UJEP) se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon). Podle § 5 odst. 1 tohoto zákona zveřejňuje UJEP za účelem informování veřejnosti tyto informace:

Kontaktní údaje

Sídlo a doručovací adresa:
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3544/1
400 96 Ústí nad Labem
Česká republika
telefon +420 475 286 222 – ústředna

Další kontakty

Důvod a způsob založení UJEP, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem je veřejnou vysokou školou univerzitního typu podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. UJEP, se sídlem v Ústí nad Labem, byla zřízena dne 28. 9. 1991 zákonem České národní rady č. 314/1991 Sb. ze dne 9. 7. 1991. Právní předchůdcem UJEP je Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem.

Popis organizační struktury UJEP, místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání

Organizační uspořádání UJEP.

Žádosti o poskytnutí informace se podávají ústně, prostřednictvím elektronických komunikací nebo písemně. Žádosti o ústní informace jsou směřovány přímo na orgány veřejné vysoké školy, (§ 7), orgány fakult, (§ 25), a vedoucí zaměstnance součástí UJEP (§ 22) zákona o vysokých školách (kontakty) dle jejich funkčního zařazení. Ti jsou povinni, je-li to možné, požadované informace poskytnout obratem, případně žadatele odkázat na zveřejněnou informaci.

Není-li žadateli na takto podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel takto poskytnutou informaci za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Písemná podání zaměstnanců, studentů a občanů přijímá podatelna UJEP způsobem:

doručené poštou, elektronickou poštou () nebo podané osobně.

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí UJEP

Opravný prostředek se podává tomu orgánu, který rozhodnutí vydal, a to ve lhůtě v tomto rozhodnutí uvedené. O opravném prostředku rozhoduje rektor.

Přehled nejdůležitějších předpisů UJEP

Vnitřní předpisy (dle Zákona o VŠ) organizace jsou zveřejněny na webových stránkách univerzity.
a dále jsou fakticky k nahlédnutí v budově Rektorátu UJEP (4. patro, sekretariát rektora, č. 4.17) na adrese: Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem.

Sazebník úhrad UJEP za činnosti související s poskytováním informací

Materiálové náklady za papír a kopírování připravených informací

Kopírování a tisk černobíle barevně
jednostranné kopie formátu A4
oboustranná kopie formátu A4
jednostranné kopie formátu A3
oboustranné kopie formátu A3
2,00 Kč
4,00 Kč
4,00 Kč
8,00 Kč
10,00 Kč
20,00 Kč
18,00 Kč
36,00 Kč
Náklady na pořízení technického nosiče dat CD 20,00 Kč + práce

Náklady na jednoho pracovníka na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací a jejich zpracování (příprava dokumentů výběrem z rozsáhlých souborů, identifikace rozsahu a  výpisy z rozsáhlých spisů, hledání v archivech, na několika pracovištích, apod.):

za každou celou 1 hodinu 300,- Kč

Náklady, které univerzitě v souvislosti s poskytnutím informace vzniknou vůči třetí straně, se účtují žadateli v plné výši. Za odeslání informace na adresu udanou žadatelem bude účtováno poštovné dle platného ceníku za poštovní služby. Všechny ceny jsou bez DPH a jsou příjmem UJEP.

Výroční zpráva za předcházející kalendářní rok

Výroční zpráva o činnosti UJEP v oblasti poskytování informací za předcházející kalendářní rok bude začleněna v kapitole “Poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím”, Výroční zprávy o činnosti UJEP za předchozí kalendářní rok zpracované na základě § 21 odst. 1 písm. a) zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. zveřejněné v sekci Dokumenty.

Výhradní licence poskytnuté v souvislosti s poskytováním informací

Při poskytování informací, které jsou předmětem ochrany autorského práva, bude postupováno plně v souladu s §14a zákona.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad vydaná podle § 16 a odst. 7 zákona

Nadřízeným orgánem k přezkumu postupu pro vyřizování stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informaci je rektor, který v rámci přezkumu rozhodne o výši úhrady nebo odměny ve smyslu citovaného zákonného ustanovení.

Adresa elektronické podatelny pro žadatele o poskytnutí informace

Vyžádané informace

Žádost o zveřejnění informace žadatele M. B. ze dne 20. 2. 2024

Žádost o zveřejnění informace žadatele M. H. ze dne 14. 12. 2023

Žádost o zveřejnění informace žadatele M. H. ze dne 14. 12. 2023

Žádost o zveřejnění informace žadatele R. H. ze dne 26. 11. 2023

Žádost o zveřejnění informace žadatele D. K. ze dne 9. 11. 2023

Žádost o zveřejnění informace žadatele R. S. ze dne 19. 9. 2023

Žádost o zveřejnění informace žadatele R. S. ze dne 18. 8. 2023

Žádost o zveřejnění informace žadatele R. H. ze dne 9. 6. 2023

Žádost o zveřejnění informace žadatele R. H. ze dne 9. 6. 2023

Žádost o zveřejnění informace žadatele A. B. ze dne 3. 4. 2023

Žádost o zveřejnění informace žadatele N. L. ze dne 29. 11. 2022

Žádost o zveřejnění informace žadatele P. T. ze dne 25. 11. 2022

Žádost o zveřejnění informace žadatele R. H. ze dne 21. 9. 2022

Žádost o zveřejnění informace žadatele J. S. ze dne 25. 8. 2022

Žádost o zveřejnění informace žadatele J. V. ze dne 30. 8. 2022

Žádost o zveřejnění informace žadatele J. S. ze dne 16. 5. 2022

Žádost o zveřejnění informace žadatele I. T. ze dne 23. 3. 2022

Žádost o zveřejnění informace žadatele I. T. ze dne 15. 3. 2022

Žádost o zveřejnění informace žadatele I. T. ze dne 10. 3. 2022

Žádost o zveřejnění informace žadatele R. H. ze dne 27. 12. 2021

Žádost o zveřejnění informace žadatele R. H. ze dne 26. 12. 2021

Žádost o zveřejnění informace žadatele R. H. ze dne 21. 12. 2021

Žádost o zveřejnění informace žadatele R. H. ze dne 28. 12. 2021

Žádost o zveřejnění informace žadatele S. V. ze dne 9. 12. 2021

Žádost o zveřejnění informace žadatele M. M. ze dne 7. 12. 2021

Žádost o zveřejnění informace žadatele J. V. ze dne 3. 11. 2021

Žádost o zveřejnění informace žadatele I. W. ze dne 7. 10. 2021

Žádost o zveřejnění informace žadatele R. H. ze dne 24. 10. 2021

Žádost o zveřejnění informace žadatele R: H. ze dne 27. 10. 2021

Žádost o zveřejnění informace žadatele R. H. ze dne 26. 10. 2021

Žádost o zveřejnění informace žadatele R. H. ze dne 25. 10. 2021

Žádost o zveřejnění informace žadatele J. V. ze dne 27. 9. 2021

Žádost o zveřejnění informace žadatele R. H. ze dne 19. 7. 2021

Žádost o zveřejnění informace žadatele R. H. ze dne 3. 7. 2021

Žádost o zveřejnění informace žadatele R. H. ze dne 15. 7. 2021

Žádost o zveřejnění informace žadatele R. H. ze dne 31. 7. 2021

Žádost o zveřejnění informace žadatele I. W. ze dne 4. 8. 2021

Žádost o zveřejnění informace žadatele R. H. ze dne 19. 7. 2021

Žádost o zveřejnění informace žadatele R. H. ze dne 17. 7. 2021

Žádost o zveřejnění informace žadatele R. H. ze dne 14. 7. 2021

Žádost o zveřejnění informace žadatele R. H. ze dne 3. 7. 2021

Žádost o zveřejnění informace žadatele R. H. ze dne 18. 7. 2021

Žádost o zveřejnění informace žadatele R. H. ze dne 28. 6. 2021

Žádost o zveřejnění informace žadatele R. H. ze dne 13. 6. 2021

Žádost o zveřejnění informace žadatele R. H. ze dne 13. 6. 2021

Žádost o zveřejnění informace žadatele R. H. ze dne 13. 6. 2021

Žádost o zveřejnění informace žadatele R. H. ze dne 21. 4. 2021

Žádost o zveřejnění informace žadatele R. H. ze dne 21. 4. 2021

Žádost o zveřejnění informace žadatele R. H. ze dne 21. 4. 2021

Žádost o zveřejnění informace žadatele R. H. ze dne 21. 4. 2021

Žádost o zveřejnění informace žadatele R. H. ze dne 21. 4. 2021

Žádost o zveřejnění informace žadatele R. H. ze dne 20. 3. 2021

Žádost o zveřejnění informace žadatele R. H. ze dne 20. 3. 2021

Žádost o zveřejnění informace žadatele R. H. ze dne 20. 3. 2021

Žádost o zveřejnění informace žadatele R. H. ze dne 20. 3. 2021

Žádost o zveřejnění informace žadatele R. H. ze dne 20. 3. 2021

Žádost o zveřejnění informace žadatele R. H. ze dne 20. 3. 2021

Žádost o zveřejnění informace žadatele R. H. ze dne 20. 3. 2021

Žádost o zveřejnění informace žadatele R. H. ze dne 20. 3. 2021

Žádost o zveřejnění informace žadatele MŘ ze dne 24. 2. 2021

Žádost o zveřejnění informace žadatele R. H. ze dne 28. 1. 2021

Žádost o zveřejnění informace žadatele R. H. ze dne 28. 1. 2021

Žádost o zveřejnění informace žadatele R. H. ze dne 28. 1. 2021

Žádost o zveřejnění informace žadatele R. H. ze dne 14. 12. 2020

Žádost o zveřejnění informace žadatele P. V. S. ze dne 22. 12. 2020

Žádost o zveřejnění informace žadatele R. H. ze dne 14. 12. 2020

Žádost o zveřejnění informace žadatele R. H. ze dne 14. 12. 2020

Žádost o zveřejnění informace žadatele R. H. ze dne 14. 12. 2020

Žádost o zveřejnění informace žadatele R. H. ze dne 10. 11. 2020

Žádost o zveřejnění informace žadatele R. H. ze dne 23. 11. 2020

Žádost o zveřejnění informace žadatele R. H. ze dne 25. 11. 2020

Žádost o zveřejnění informace žadatele R. H. ze dne 14. 11. 2020

Žádost o zveřejnění informace žadatele J. K. ze dne 27.  6. 2020

Žádost o zveřejnění informace žadatele M. G. ze dne 7. 2. 2020

Žádost o zveřejnění informace žadatele J. S. ze dne 21. 11. 2019

Žádost o zveřejnění informace žadatele N. K. ze dne 4. 10. 2019

Žádost o zveřejnění informace žadatele B. M. ze dne 18. 6. 2019

Žádost o zveřejnění informace žadatele T. V. ze dne 18. 2. 2019

Žádost o zveřejnění informace žadatele B. V. ze dne 14. 12. 2018

Žádost o zveřejnění informace žadatele J. P. ze dne 30. 11. 2018

Žádost o zveřejnění informace žadatele P. K. ze dne 25. 9. 2018

Žádost o zveřejnění informace žadatele P. K. ze dne 24. 9. 2018

Žádost o zveřejnění informace žadatele L. B. ze dne 3. 9. 2018

Žádost o zveřejnění informace žadatele I. N. ze dne 29. 8. 2018

Žádost o zveřejnění informace žadatele M. B. ze dne 15. 3. 2018

Žádost o zveřejnění informace žadatele T. K. ze dne 7. 3. 2018

Žádost o zveřejnění informace žadatele Š. L. ze dne 30. 1. 2018

Žádost o zveřejnění informace žadatele J. J. ze dne 11. 9. 2017

Žádost o zveřejnění informace žadatele J. K. ze dne 1. 4. 2017

Žádost o zveřejnění informace žadatele I. B. ze dne 22. 6. 2017

Žádost o zveřejnění informace žadatele A. V. ze dne 22. 3. 2017

Žádost o zveřejnění informace žadatele J. Z. ze dne 7. 3. 2017

Žádost o zveřejnění informace žadatele M. R. ze dne 9. 2. 2017

Žádost o zveřejnění informace žadatele D. H. ze dne 20. 1. 2017

Žádost o zveřejnění informace žadatele J. T. ze dne 10. 10. 2016

Žádost o zveřejnění informace žadatele J. T. ze dne 10. 10 2016

Žádost o zveřejnění informace žadatele J. T. ze dne 10. 10. 2016

Žádost o zveřejnění informace žadatele M. J. ze dne 18. 11. 2016

Žádost o zveřejnění informace žadatele J. T. ze dne 22. 9. 2016

Žádost o zveřejnění informace žadatele J. T. ze dne 22. 9. 2016

Žádost o zveřejnění informace žadatele J. T. ze dne 7. 6. 2016

Žádost o zveřejnění informace žadatele T. U. ze dne 16. 12. 2015