Zasedala vědecká rada

Dnes, 27. říj­na 2017, zase­da­la Vědec­ká rada UJEP. Čle­no­vé jed­no­ho ze stě­žej­ních orgá­nů uni­ver­zi­ty dnes pro­jed­ná­va­li např. téma­ta hos­tu­jí­cích pro­fe­so­rů na fakul­tě soci­ál­ně eko­no­mic­ké nebo úpra­vy kva­li­fi­kač­ních poža­dav­ků habi­li­tač­ní­ho a jme­no­va­cí­ho říze­ní na fakul­tě filo­zo­fic­ké.

Důle­ži­tým bodem pro­gra­mu bylo sezná­me­ní čle­nů vědec­ké rady s pro­jek­ty, kte­ré uni­ver­zi­ta v sou­čas­né době řeší. Pro­rek­tor pro vědu, doc. Mar­tin Novák, podrob­ně infor­mo­val o rea­li­za­ci uni­ver­zit­ních pro­jek­tů v část­ce téměř 955 mili­o­nů korun.

Hlavní kompetence vědecké rady

Vědec­ká rada veřej­né vyso­ké ško­ly: pro­jed­ná­vá stra­te­gic­ký záměr veřej­né vyso­ké ško­ly, schva­lu­je stu­dij­ní pro­gra­my, pokud jejich schvá­le­ní nepat­ří do působ­nos­ti vědec­ké rady nebo umě­lec­ké rady fakul­ty (dále jen “vědec­ká rada fakul­ty”), vyko­ná­vá působ­nost v říze­ní ke jme­no­vá­ní pro­fe­so­rem a v habi­li­tač­ním říze­ní v roz­sa­hu sta­no­ve­ném tím­to záko­nem a vyja­dřu­je se k otáz­kám, kte­ré jí před­lo­ží rek­tor.
Zákon č. 111/1998 Sb., o vyso­kých ško­lách,