Primátorka letos ocení nejen nejlepšího studenta UJEP

Sta­tu­tár­ní měs­to Ústí nad Labem je dlou­ho­do­bým part­ne­rem ústec­ké uni­ver­zi­ty. Spo­lu­prá­ce pro­bí­há na mno­ha úrov­ních, jejichž for­my se kon­cem roku 2017 roz­ros­tou o dal­ší podo­bu. Měs­to finanč­ně pod­po­ří akti­vi­ty UJEP zamě­ře­né  do celo­ži­vot­ní­ho vzdě­lá­vá­ní ústec­ké veřej­nos­ti.

Kro­mě kaž­do­roč­ní­ho sti­pen­dia pro nej­lep­ší­ho stu­den­ta UJEP ve výši 20 000 Kč udě­lí v pro­sin­ci pri­má­tor­ka Věra Nechy­bo­vá nově také dal­ší oce­ně­ní. Budou pro mla­dé stu­den­ty Teen Age Uni­ver­si­ty (TAU) a účast­ní­ky Uni­ver­zi­ty tře­tí­ho věku (U3V).

V oblas­ti Uni­ver­zi­ty tře­tí­ho věku se bude jed­nat o oce­ně­ní za nej­lep­ší závě­reč­nou prá­ci s tema­ti­kou vzta­hu­jí­cí se ke správ­ní­mu úze­mí měs­ta Ústí nad Labem a k živo­tu jeho oby­va­tel,“ vysvět­lu­je rek­tor UJEP doc. Mar­tin Balej.

Radě měs­ta byly před­lo­že­ny návrhy jmen pěti stu­du­jí­cích seni­o­rů, pěti témat výji­meč­ných závě­reč­ných pra­cí zpra­co­vá­va­jí­cích téma­ti­ku Ústí nad Labem. Jsou mezi nimi  téma­ta jako ves­lo­vá­ní ve měs­tě po roce 1945, Palá­co­vá vila v Ústí nad Labem, rodi­ny Schich­tů ve vilách na Stře­ko­vě, zdra­vot­ní sana­to­ri­um v Ryji­cích či měst­ský obvod Stře­kov.

Dále bude šest stu­den­tů „dět­ské uni­ver­zi­ty“ (TAU) ve věku 8–12 let oce­ně­no za sto­pro­cent­ní docház­ku a aktiv­ní účast ve výu­ce.

Význam­nou sou­čás­tí stu­dia je moti­va­ce, ale také oce­ně­ní jeho výsled­ků. Pro­to jsem paní pri­má­tor­ce navr­hl for­mu pod­po­ry, kte­rou pova­žu­ji za smys­lu­pl­nou a vel­mi pří­nos­nou,“ dopl­ňu­je Mar­tin Balej.

Oce­ně­ní budou udě­le­na na slav­nost­ním pře­dá­vá­ní Cen rek­to­ra UJEP a sti­pen­dií za rok 2017 dne 14. 12. 2017, kde Věra Nechy­bo­vá pře­dá také mimo­řád­né Sti­pen­di­um pri­má­tor­ky měs­ta Ústí nad Labem nej­lep­ší­mu stu­den­to­vi UJEP za aka­de­mic­ký rok 2016/2017.

Rea­li­za­ce Teen Age Uni­ver­zi­ty při UJEP (TAU) je posta­ve­na na simu­la­ci prů­bě­hu akad. roku a cha­rak­te­ru VŠ stu­dia (při­hláš­ky, zápis, ima­t­ri­ku­la­ce, „stu­di­um“ ve vybra­ném pro­gra­mu, pro­mo­ce) a je urče­na mlad­ším žákům (8–12 let) a star­ším žákům ZŠ a SŠ (13 let a více).

 Uni­ver­zi­ta tře­tí­ho věku (U3V) exis­tu­je na Uni­ver­zi­tě Jana Evan­ge­lis­ty Pur­ky­ně v Ústí nad Labem již od roku 1994. Je urče­na pře­váž­ně seni­o­rům po dosa­že­ní mini­mál­ní­ho věku 50 let.