Rektor předal jmenování členům vedení univerzity

Rektor Balej oficiálně vstupuje do druhého funkčního období

A bere nás všech­ny s sebou! Totiž, naše veli­te­le a veli­tel­ky z vede­ní uni­ver­zi­ty, kte­rým vče­ra slav­nost­ně pře­dal jme­no­vá­ní.
Pojď­me se tedy podí­vat, kdo jsou ti ze 4. pat­ra moder­ní rek­to­rát­ní budo­vy v kam­pu­su UJEP.

Koho jiné­ho uvést na prv­ním mís­tě, než pro­rek­tor­ku pro stu­di­um RNDr. Ale­nu Chváta­lo­vou, Ph.D., kte­rá se svým týmem neú­nav­ně a pil­ně pra­cu­je na tom, co je pro uni­ver­zi­tu klí­čo­vé. Stu­dij­ní obo­ry a pro­gra­my. Množ­ství prá­ce a míra zod­po­věd­nos­ti na této pozi­ci jsou enorm­ní. Mož­ná pro­to cho­dí paní pro­rek­tor­ka kaž­dý den do prá­ce pěš­ky. Aby si pro­čis­ti­la hla­vu a načer­pa­la sílu na dal­ší den v nároč­né funk­ci.

Násle­du­je výčet váže­ných pánů. Pro­rek­tor pro vědu usi­lu­je o zvi­di­tel­ně­ní vědec­kých úspě­chů naší uni­ver­zi­ty a o vět­ší pro­po­je­ní vědy s apli­kač­ní sfé­rou. Ale boju­je také o to, aby se vědec­kým pra­cov­ní­kům na naší uni­ver­zi­tě dob­ře daři­lo a je nad­še­ným ino­vá­to­rem (a trend­sette­rem 4. pat­ra v oblas­ti módy).

Mla­dou krev a čer­s­tvý vítr při­ná­ší do sehra­né­ho rek­to­rát­ní­ho týmu vče­ra nově jme­no­va­ný pro­rek­tor pro vněj­ší vzta­hy. Do jeho kom­pe­ten­ce spa­da­jí nejen obraz a pověst uni­ver­zi­ty v očích širo­ké i odbor­né veřej­nos­ti či zís­ká­vá­ní sil­ných part­ne­rů pro roz­voj uni­ver­zi­ty, ale také veš­ke­rá agen­da zahra­nič­ních vzta­hů. A také ho samo­zřej­mě čeká kaž­do­den­ní bole­ní hla­vy z našich lec­kdy až pří­liš neo­ma­le­ných aktu­a­li­tek či instagra­mo­výchface­boo­ko­vých pří­spěv­ků. Ostat­ně, více si o rek­to­rát­ním “ben­ja­mín­ko­vi” pře­čtě­te tady.

Pro­rek­tor pro roz­voj a kva­li­tu má pře­hled takřka o všem, co se na uni­ver­zi­tě děje. Dohlí­ží na pří­pra­vu a rea­li­za­ci bez­počtu vět­ších i men­ších pro­jek­tů, ale, čis­tě jen mezi námi, jeho nej­ob­lí­be­něj­ším je ten, o kte­rém jsme tu psa­li vlo­ni začát­kem léta. Uni­ver­zit­ním vče­lám se prý v jeho péči na zahra­dě Schich­to­vy vily ve Vaňo­vě skvě­le daří a brzy z toho bude prv­ní uni­ver­zit­ní medobra­ní!

O panu kves­to­ro­vi jsme psa­li nedáv­no, v důsled­ku čehož málem při­šla o život naše ze všech znej­mi­lej­ší kanc­léř­ka a tis­ko­vá mluv­čí, pro­čež radě­ji kon­čí­me a pře­je­me tím­to všem jme­no­va­ným mno­ho úspě­chů a rados­ti ze spo­lu­prá­ce!