Inženýři u divadla a jiné akademické kratochvíle

Ve svém komen­tá­ři v rub­ri­ce Forum maga­zí­nu Uni­ver­si­tas píše Josef Pro­keš pou­ta­vým sty­lem o tom, jak se na Masa­ry­ko­vě uni­ver­zi­tě daří zapo­jo­vat stu­den­ty infor­ma­ti­ky do akti­vit, kte­ré pomá­ha­jí vyva­žo­vat jed­no­stran­nost jejich stu­dij­ní­ho zamě­ře­ní. Zau­ja­lo nás to a podí­va­li jsme se, jak to máme u nás. Naší nej­tech­nič­těj­ší fakul­tou je fakul­ta stroj­ní­ho inže­nýr­ství. A ejhle, dopát­rat se něko­ho, kdo by se para­lel­ně s vědec­ko­tech­nic­kou kari­é­rou věno­val záro­veň i něja­ké čin­nos­ti z opač­né­ho kon­ce aka­de­mic­ké­ho spek­tra, tedy napří­klad umě­ní, neby­lo nic těž­ké­ho.

Pojď­me klid­ně rov­nou odsho­ra: ředi­tel vědec­ko­tech­nic­ké­ho par­ku, Ing. Michal Latt­ner, Ph.D., koču­je s diva­dlem. V insce­na­ci Méde­ia v praž­ském pro­sto­ru DUP39 má (v oble­že­ní hvězd­né­ho tria Nebeský, Trmí­ko­vá, Pra­chař) na sta­ros­ti obslu­hu ter­mo­viz­ní kame­ry, kte­rá slou­ží jako jeden z dra­ma­ti­zu­jí­cích prv­ků hry. A není v tom sám. Alter­nu­je s dal­ší osob­nos­tí z naší FSI UJEP, Ing. Kar­lem Šra­mhause­rem. Nevě­ří­te? Vstu­pen­ky do Dupu na 4. 6. ješ­tě, pokud víme, jsou!

Kdo by namí­tal, že ovlá­dat ter­moka­me­ru není zrov­na moc umě­lec­ké, pro toho máme hned dal­ší tvář z výše jme­no­va­né fakul­ty. Ing. Pavel Kraus, mezi jehož spe­ci­a­li­za­ce na pozi­ci inter­ní­ho dok­to­ran­da pat­ří napří­klad tepel­né zpra­co­vá­vá­ní, CNC obrá­bě­ní a pro­gra­mo­vá­ní, mecha­nic­ké zkouš­ky či prá­ce s CAD, CAM, CAx sys­témy, se ve vol­ném čase věnu­je hře na bicí, kyta­ru a les­ní roh. K tomu ješ­tě, ale to jen tak mimo­cho­dem, vyni­ká v silo­vém troj­bo­ji.

Mno­hem vět­ší sta­ros­ti nám nao­pak děla­jí stu­den­ti a pra­cov­ní­ci z fakult, kte­ré se pri­már­ně věnu­jí huma­nit­ním obo­rům. I těm se totiž sna­ží­me zpro­střed­ko­vat mož­nos­ti vyvá­že­ní jed­no­stran­né­ho zamě­ře­ní, opa­ko­va­ně však v této sna­ze selhá­vá­me. Napří­klad letoš­ní­ho Spor­tov­ní­ho dne rek­to­ra se z naší filo­zo­fic­ké fakul­ty pro­ka­za­tel­ně zúčast­nil pou­ze Mgr. Jan Kva­pil, Ph.D. Stra­te­gic­ký pokus FF UJEP oba­la­mu­tit uni­ver­zit­ní kole­gy navle­če­ním své­ho obět­ní­ho berán­ka do pru­ho­va­né­ho trič­ka a vzbu­dit tak dojem “víc pru­hů, víc filo­zof”, jak­si neza­fun­go­val.

Pro­to se, pro dob­ro našich inte­lek­tu­ál­ních elit, uchy­lu­je­me k zou­fa­lým meto­dám a píše­me tak­to trou­fa­lé aktu­a­li­ty v nadě­ji, že je to ale­spoň (byť jen na chví­li) zved­ne ze židle.

Vyvá­že­nos­ti zdar!