Výběrová řízení na praktickou stáž, výukové pobyty a školení na Kyjevské národní lingvistické univerzitě (Ukrajina) v programu Erasmus+ v akad. letech 2020/21 – 2022/23 v rámci mezinárodní kreditové mobility

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Jednou z klíčových aktivit programu Erasmus+ jsou individuální mobility v oblasti vzdělávání, v rámci kterých lze realizovat výukové pobyty i mimo EU.

Výběrová řízení na:

  • praktickou stáž pro jednoho studenta doktorského studijního programu na Pedagogické fakultě UJEP se zaměřením na český jazyk a literaturu v délce dvou měsíců,
  • výukové pobyty pro čtyři akademické pracovníky Pedagogické fakulty UJEP se zaměřením na český jazyk a literaturu v délce sedmi dnů,
  • školení pro dva zaměstnance Oddělení pro vnější vztahy Pedagogické fakulty, příp. jiných fakult či rektorátu UJEP v délce sedmi dnů

na  Kyjevské národní lingvistické univerzitě (Ukrajina) v programu Erasmus+ v akad. letech 2020/21 až 2022/23 budou probíhat na Katedře bohemistiky Pedagogické fakulty UJEP. Zájemci se proto u fakultního koordinátora PF či na webových stránkách PF informují, kdy se výběrová řízení konají.

Do výběrového řízení se uchazeč přihlašuje prostřednictvím přihlášky (pro studenty zde, pro zaměstnance zde), kterou spolu s dalšími požadovanými podklady předá fakultnímu koordinátorovi PF.

Základní pokyny k praktickým stážím v programu Erasmus+ najdete zde. Základní pokyny k výukovým pobytům a školením v programu Erasmus+ najdete zde.

Studentům bude vyplaceno stipendium na pobytové náklady a cestovné. Výše paušálních částek na pobytové náklady a cestovné najdete zde. Zaměstnancům budou uhrazeny náklady na pobyt a cestovné na základě cestovního příkazu ve výši skutečných nákladů. Akademičtí pracovníci musí v rámci výjezdu realizovat min. 8 výukových hodin.

V jednotlivých podsekcích programu Erasmus+ na www.ujep.cz/erasmus jsou další informace o programu Erasmus+. Další informace lze pak získat na stránkách Domu zahraniční spolupráce www.dzs.czwww.naerasmusplus.cz.