U21-Kvalitní lidské zdroje pro posílení mezinárodního prostředí II (U21-KLIP II)

Název projektu: U21-Kvalitní lidské zdroje pro posílení mezinárodního prostředí II
Dotační titul: OP VVV
Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0017815
Součást: FSI, FŽP, FSE, PřF
Doba realizace: 1. 8. 2020 – 30. 6. 2023
Rozpočet projektu: 7 478 214,- Kč
Spoluúčast UJEP: 5 %
Dotace pro UJEP: 7 104 303,30 Kč

Anotace projektu:
Projekt je zaměřen na zvýšení kvality výuky v rámci doktorských programů na UJEP, posílení odborných kompetencí, dovedností a kvalifikačních předpokladů u studentů doktorského studia pro jejich práci a další uplatnění v tvůrčí činnosti, a to prostřednictvím a) zkvalitnění, inovace a úprav pravidel studentské grantové soutěže a b) přípravy a zavedení podpůrných vzdělávacích nástrojů pro studenty doktorského studia, a to včetně jejich pilotního ověření a implementace.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Logo EU a MSMT