OP VVV_STUVIN

Název pro­jek­tu:

Studium, výzkum a inovace – rozvoj přírodovědných a technických doktorských programů na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí n.L.

Řešitel:

doc. Ing. Josef Trögl, Ph.D.

Dotační titul: OP VVV, PO2

Číslo pro­jek­tu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002735

Součást: FŽP, PřF

Doba rea­li­za­ce: 1. 1. 2017 – 30. 6. 2023

Rozpočet pro­jek­tu: 13.395.946,41 Kč

Spoluúčast UJEP: 5 %

Dotace pro UJEP: 11.735.191,57 Kč

Anotace pro­jek­tu:

Cílem projektu je tvorba dvou nových a rozvoj dvou stávajících přírodovědných a technických doktorských programů. Rozvoj zahrnuje rozšíření témat, zapojení nových školitelů, rozvoj doctoral-schools se třemi ústavy AV ČR a intenzivnější spolupráci fakult přírodovědecké a životního prostředí. Potřeba rozvoje programů vychází z růstu výzkumných aktivit, zejména činnosti výzkumné infrastruktury NanoEnviCz.