Výběrová řízení pro studenty a akad. pracovníky FŽP na studijní a výukové pobyty na Libanonské mezinárodní univerzitě v rámci mezinárodní kreditové mobility Erasmus+

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2021-2027, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Jednou z klíčových aktivit programu Erasmus+ jsou individuální mobility v oblasti vzdělávání, v rámci kterých lze realizovat výukové pobyty i mimo EU.

Výběrová řízení na:

  • studijní pobyt pro jednoho studenta doktorského studijního programu Fakulty životního prostředí UJEP v délce pěti měsíců,
  • výukové pobyty pro tři akademické pracovníky Fakulty životního prostředí UJEP – jeden v délce sedmi dnů, dva v délce 30 dnů,

na Libanonské mezinárodní univerzitě (Libanon) v programu Erasmus+ v akad. letech 2022/23 – 2024/25 budou probíhat na Fakultě životního prostředí UJEP. Zájemci se proto u fakultního koordinátora FŽP či na webových stránkách FŽP informují, kdy se výběrová řízení konají.

Do výběrového řízení se uchazeč přihlašuje prostřednictvím přihlášky (pro studenty zde, pro zaměstnance zde), kterou spolu s dalšími požadovanými podklady předá fakultnímu koordinátorovi FŽP.

Základní pokyny ke studijním pobytům v programu Erasmus+ najdete zde. Základní pokyny k výukovým pobytům v programu Erasmus+ najdete zde.

Studentům bude vyplaceno stipendium na pobytové náklady a cestovné. Výše paušálních částek na pobytové náklady a cestovné najdete zde. Zaměstnancům budou uhrazeny náklady na pobyt a cestovné na základě cestovního příkazu ve výši skutečných nákladů, max. však do výše paušálních částek stanovených EK. Akademičtí pracovníci musí realizovat min. 8 výukových hodin za týden.

V jednotlivých podsekcích programu Erasmus+ na www.ujep.cz/erasmus jsou další informace o programu Erasmus+. Další informace lze pak získat na stránkách Domu zahraniční spolupráce www.dzs.czwww.naerasmusplus.cz.