OP VVV_INVUST

Název pro­jek­tu:

Rozvoj přístrojového vybavení pro přírodovědné a technické doktorské programy na Univerzitě J.E. Purkyně v Ústí nad Labem

Řešitel:

Mgr. Jan Malý, Ph.D.

Dotační titul: OP VVV, PO2

Číslo pro­jek­tu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002678

Součást: FŽP, PřF

Doba rea­li­za­ce: 1. 1. 2018 – 30. 6. 2023

Rozpočet pro­jek­tu: 143.698.938,68 Kč

Spoluúčast UJEP: 5 %

Dotace pro UJEP: 136.513.991,74 Kč

Anotace pro­jek­tu:

Projekt je zaměřen na modernizaci infrastruktury pro výzkum spojené s výukou na Univerzitě J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. V rámci komplementárního projektu STUVIN jsou plánovány inovace stávajících a tvorba nových studijních doktorských programů Aplikovaná fyzika materiálů, Aplikované nanotechnologie, Environmentální analytická chemie a Obnova krajiny. Tento projekt je zaměřen na vytvoření nezbytného infrastrukturního zázemí pro akreditaci těchto programů a realizaci všech cílů projektu STUVIN.