U21 – Živocel

Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011595

Výzva č. 02_16_031 Celoživotní vzdělávání na vysokých školách v prioritní ose 2 OP
Název projektu: U21-ŽIVOCEL, Celoživotní vzdělávání na FŽP UJEP

Celkové způsobilé výdaje: 1 327 482,50

Realizace: 1. 7. 2019 – 31. 12 2020

Anotace projektu:

Fakulta životního prostředí je jednou ze zakládajících fakult Univerzity J.E. Purkyně, dosud ale nenabízela žádné programy celoživotního vzdělávání orientované profesně. Cílem projektu je vytvoření základní sady profesně orientovaných programů celoživotního vzdělávání pokrývající šíři profilace fakulty a vycházejících z předmětů vyučovaných v akreditovaných studijních programech. Bude realizováno vzdělávání pracovníků připravujících programy a mírně bude rozšířeno materiální zázemí pro výuku

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Logo EU a MSMT