U21 — Živocel

Čís­lo pro­jek­tu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011595

Výzva č. 02_16_031 Celo­ži­vot­ní vzdě­lá­vá­ní na vyso­kých ško­lách v pri­o­rit­ní ose 2 OP
Název pro­jek­tu: U21-ŽIVOCEL, Celo­ži­vot­ní vzdě­lá­vá­ní na FŽP UJEP

Cel­ko­vé způ­so­bi­lé výda­je: 1 327 482,50

Rea­li­za­ce: 1. 7. 2019 – 31. 12 2020

Ano­ta­ce pro­jek­tu:

Fakul­ta život­ní­ho pro­stře­dí je jed­nou ze zaklá­da­jí­cích fakult Uni­ver­zi­ty J.E. Pur­ky­ně, dosud ale nena­bí­ze­la žád­né pro­gra­my celo­ži­vot­ní­ho vzdě­lá­vá­ní ori­en­to­va­né pro­fes­ně. Cílem pro­jek­tu je vytvo­ře­ní základ­ní sady pro­fes­ně ori­en­to­va­ných pro­gra­mů celo­ži­vot­ní­ho vzdě­lá­vá­ní pokrý­va­jí­cí šíři pro­fi­la­ce fakul­ty a vychá­ze­jí­cích z před­mě­tů vyu­čo­va­ných v akre­di­to­va­ných stu­dij­ních pro­gra­mech. Bude rea­li­zo­vá­no vzdě­lá­vá­ní pra­cov­ní­ků při­pra­vu­jí­cích pro­gra­my a mír­ně bude roz­ší­ře­no mate­ri­ál­ní záze­mí pro výu­ku

Ten­to pro­jekt je spo­lu­fi­nan­co­ván Evrop­skou unií.
Logo EU a MSMT