U21RESTAV

Název pro­jek­tu: U21 — Výstav­ba výu­ko­vých pro­stor pro zdra­vot­nic­ké a tech­nic­ké stu­dij­ní pro­gra­my
Dotač­ní titul: OP VVV, PO2
Čís­lo pro­jek­tu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_059/0010209
Sou­část: FZS, FSI
Doba rea­li­za­ce: 1. 1. 2019 — 31. 12. 2021
Roz­po­čet pro­jek­tu: 697 375 830,52 Kč
Spo­l­účast UJEP: 5 %
Dota­ce pro UJEP: 662 507 038,99 Kč

Ano­ta­ce pro­jek­tu:

Pro­jekt U21RESTAV je výstav­ba nových výu­ko­vých pro­stor pro Fakul­tu zdra­vot­nic­kých stu­dií (FZS) a Fakul­tu stroj­ní­ho inže­nýr­ství (FSI). Objekt FSI bude umís­těn v kam­pu­su a pro­po­jen láv­kou se stá­va­jí­cí budo­vou fakul­ty. Objekt FZS bude umís­těn v are­á­lu Masa­ry­ko­vy nemoc­ni­ce v Ústí nad Labem. Pro­jekt je kom­ple­men­tár­ní k ESF pro­jek­tu U21 — Uni­ver­zi­ta reflek­tu­jí­cí pro­blémy regi­o­nu seve­ro­zá­pad­ních Čech (U21REPROREG).

Ten­to pro­jekt je spo­lu­fi­nan­co­ván Evrop­skou unií.
Logo EU a MSMT

Logo EU a MSMT