OP VVV_Asistenční Voucher_Datamining

Název pro­jek­tu:

Pří­pra­va stra­te­gic­ké­ho pro­jek­tu Data­mi­ning

Řeši­tel:

Doc. RNDr. Jaro­slav Kout­ský, Ph.D.

Dotač­ní titul: OP VVV, Dotač­ní pro­gram Asi­s­tenč­ní vou­che­ry Ústec­ké­ho kra­je, pro­jekt Smart akce­le­rá­tor pro Ústec­ký kraj, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000690
Sou­část: Fakul­ta soci­ál­ně eko­no­mic­ká
Doba rea­li­za­ce: 15.9.2017 – 17.7. 2018
Roz­po­čet pro­jek­tu: 352.941,18 Kč
Spo­lu­účast UJEP: 15 %
Dota­ce pro UJEP: 300.000 Kč

Ano­ta­ce pro­jek­tu:
Pro­jekt se zamě­řu­je na mezi­o­bo­ro­vá řeše­ní, transfer poznat­ků a způ­so­by jejich apli­ka­ce z vněj­ší­ho pro­stře­dí, kte­ré mohou být jed­ním z funkč­ních řeše­ní cel­ko­vé struk­tu­rál­ní pro­mě­ny úze­mí. V celé řadě obo­rů dnes nabý­vá na důle­ži­tos­ti schop­nost sta­tis­tic­ké­ho a ana­ly­tic­ké­ho zpra­co­vá­ní vel­kých dat (Big data). Fakul­ta soci­ál­ně eko­no­mic­ká plá­nu­je roz­voj v této oblas­ti vybra­ný­mi smě­ry, kte­ré vychá­ze­jí ze stra­te­gie smě­ro­vá­ní, iden­ti­fi­ko­va­né­ho poten­ci­á­lu a sil­ných strá­nek regi­o­nu. Oblas­ti pri­o­rit­ní­ho roz­vo­je jsou: 1. Zpra­co­vá­ní vel­kých medi­cín­ských dat, 2.Využití vel­kých dat pro zlep­še­ní socio-eko­no­mic­kých pod­mí­nek v kra­ji, 3. Zpra­co­vá­ní vel­kých dat v oblas­ti kyber­ne­tic­ké bez­peč­nos­ti a říze­ní bez­peč­nos­ti infor­ma­cí. Pro pra­co­viš­tě UJEP je žádou­cí zachy­tit nastu­pu­jí­cí ?svě­to­vý? trend a umět ově­řo­vat nové vědec­ké hypo­té­zy nad ana­lý­zou vel­kých sou­bo­rů dat, kte­rá zís­ká­vá na zákla­dě part­ner­ské spo­lu­prá­ce.  Výše zmí­ně­né oblas­ti zamě­ře­ní sli­bu­jí vel­ký poten­ci­ál spo­lu­prá­ce do budouc­na. Napří­klad vyu­ži­tí Big data ve zdra­vot­nic­tví je celo­svě­to­vě tepr­ve v počát­cích a je zde vel­ký poten­ci­ál při­nést zna­lost­ní posun jak v oblas­ti zvý­še­ní efek­ti­vi­ty léčeb­ných postu­pů, tak i v oblas­ti sní­že­ní nákla­dů na zdra­vot­ní péči.  V Kra­ji exis­tu­jí sub­jek­ty (Kraj­ská zdra­vot­ní a.s. a Ústec­ký kraj) dis­po­nu­jí­cí daty, kte­rá lze, po odpo­ví­da­jí­cí ano­ny­mi­za­ci, vyu­žít k ana­lý­ze pro­blé­mů ve výše zmi­ňo­va­ných oblas­tech zájmu. UJEP má ambi­ci tato data vyu­žít a navrh­nout na zákla­dě jejich ana­lý­zy řeše­ní. K tomu potře­bu­je posí­lit svo­ji kapa­ci­tu, tedy zajis­tit transfer know how a vyško­lit své pra­cov­ní­ky, dok­to­ran­dy a stu­den­ty v uží­vá­ní nástro­jů ana­lý­zy Big dat. ČVUT v Pra­ze, jako špič­ko­vé pra­co­viš­tě v oblas­ti tech­nic­kých věd, zajis­tí po zna­lost­ní strán­ce ten­to transfer zna­los­tí a pomů­že s roz­bě­hem prá­ce výzkum­ných týmů, kte­ré se budou podí­let na řeše­ní pro­jek­tů z defi­no­va­ných oblas­tí.

Pří­pra­va stra­te­gic­ké­ho pro­jek­tu je pod­po­ře­na pro­střed­nic­tvím Dotač­ní­ho pro­gra­mu Asi­s­tenč­ní vou­che­ry Ústec­ké­ho kra­je, pro­jekt Smart akce­le­rá­tor pro Ústec­ký kraj, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000690“