OP VVV_Asistenční Voucher_Datamining

Název projektu:

Příprava strategického projektu Datamining

Řešitel:

Doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.

Dotační titul: OP VVV, Dotační program Asistenční vouchery Ústeckého kraje, projekt Smart akcelerátor pro Ústecký kraj, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000690
Součást: Fakulta sociálně ekonomická
Doba realizace: 15.9.2017 – 17.7. 2018
Rozpočet projektu: 352.941,18 Kč
Spoluúčast UJEP: 15 %
Dotace pro UJEP: 300.000 Kč

Anotace projektu:
Projekt se zaměřuje na mezioborová řešení, transfer poznatků a způsoby jejich aplikace z vnějšího prostředí, které mohou být jedním z funkčních řešení celkové strukturální proměny území. V celé řadě oborů dnes nabývá na důležitosti schopnost statistického a analytického zpracování velkých dat (Big data). Fakulta sociálně ekonomická plánuje rozvoj v této oblasti vybranými směry, které vycházejí ze strategie směrování, identifikovaného potenciálu a silných stránek regionu. Oblasti prioritního rozvoje jsou: 1. Zpracování velkých medicínských dat, 2.Využití velkých dat pro zlepšení socio-ekonomických podmínek v kraji, 3. Zpracování velkých dat v oblasti kybernetické bezpečnosti a řízení bezpečnosti informací. Pro pracoviště UJEP je žádoucí zachytit nastupující ?světový? trend a umět ověřovat nové vědecké hypotézy nad analýzou velkých souborů dat, která získává na základě partnerské spolupráce.  Výše zmíněné oblasti zaměření slibují velký potenciál spolupráce do budoucna. Například využití Big data ve zdravotnictví je celosvětově teprve v počátcích a je zde velký potenciál přinést znalostní posun jak v oblasti zvýšení efektivity léčebných postupů, tak i v oblasti snížení nákladů na zdravotní péči.  V Kraji existují subjekty (Krajská zdravotní a.s. a Ústecký kraj) disponující daty, která lze, po odpovídající anonymizaci, využít k analýze problémů ve výše zmiňovaných oblastech zájmu. UJEP má ambici tato data využít a navrhnout na základě jejich analýzy řešení. K tomu potřebuje posílit svoji kapacitu, tedy zajistit transfer know how a vyškolit své pracovníky, doktorandy a studenty v užívání nástrojů analýzy Big dat. ČVUT v Praze, jako špičkové pracoviště v oblasti technických věd, zajistí po znalostní stránce tento transfer znalostí a pomůže s rozběhem práce výzkumných týmů, které se budou podílet na řešení projektů z definovaných oblastí.

„Příprava strategického projektu je podpořena prostřednictvím Dotačního programu Asistenční vouchery Ústeckého kraje, projekt Smart akcelerátor pro Ústecký kraj, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000690“