Možnosti využití vedlejších energetických produktů v cirkulární ekonomice

Název projektu: Možnosti využití vedlejších energetických produktů v cirkulární ekonomice.

Řešitel: Ing. Bc. Anna Knaislová, Ph.D.

Dotační titul: OPPIK APLIKACE – VÝZVA IX
Číslo pro­jek­tu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027250
Součást: FSI
Doba rea­li­za­ce: 1. 9. 2021 – 31. 5. 2023
Rozpočet projektu: 10 339 827 Kč
Spoluúčast UJEP: 15 %
Dotace pro UJEP: 4 194 757 Kč

Anotace projektu:

Předmětem projektu je výzkum možností alternativního využití vedlejších energetických produktů (VEPů) jako recyklované suroviny pro výrobu udržitelných produktů uplatnitelných ve stavebnictví.

Cílem projektu je získání nových znalostí pro vývoj nových inovativních a tržně uplatnitelných produktů z vedlejších energetických produktů prostřednictvím aktivit průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Cíle projektu bude dosaženo v účinné spolupráci s odborníky z Fakulty strojního inženýrství Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) a odborníky z firmy Coal Services a.s. (CSAS, členem energetické skupiny Sev.en Energy, která provozuje dva povrchové lomy na hnědé uhlí a současně také dvě hnědouhelné elektrárny v ČR – Počerady a Chvaletice). Hlavními aktivitami projektu bude systematický průzkum úložišť popílků a strusky těchto dvou elektráren včetně charakterizace současně produkovaných vedlejších energetických produktů a dále zejména návrh, příprava a testování nových produktů vyrobených z VEPů a možností využití těchto materiálů ve stavebním průmyslu s ambicí maximální trží uplatnitelnosti.

VEPy jsou v současné době používány jako surovina např. pro přípravu betonů či jako zpevňovací materiál. Inovačním prvkem projektu je návrh a testování nových produktů, které díky svým mechanickým, tepelným, izolačním a dalším vlastnostem budou využitelné ve stavebnictví, ať už se bude jednat o stavební materiály (tvarovky, cihly) či formy na lití betonu/kovolití s využitím technologie 3D tisku/extruze nebo tlakového lití a v konečném důsledku přispějí k úspoře prvotních surovin využívaných ve stavebnictví. Využitím popílků a strusek ve formě produktů ve stavebnictví (ne pouze materiálů jako doposud) dojde k výrazné úspoře emisí CO2, které vznikají při výrobě výrobků na bázi cementu, pálených cihel nebo dalších relevantních produktů. Výzkum umožní dále rozvinout principy cirkulární ekonomiky a najít nákladově optimální způsob recyklace energetických produktů a podpořit udržitelné stavebnictví.

Příjemce:

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s.

Partneři:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Coal Services a.s.

Web projektu: 

Kontakt: 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.