OP VVV _ Gramotnosti a jejich podpora

Název projektu:
Podpora kompetencí, gramotností a exekutivních dovedností žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí

Řešitel:
Mgr. Jaroslav Říčan, Ph.D.

Dotační titul: OP VVV, PO 3
Číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000594
Součást: Pedagogická fakulta
Doba realizace: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
Rozpočet projektu: 11.944.282,50 Kč
Spoluúčast UJEP: 5 %
Dotace pro UJEP: 11.347.068,40 Kč

Anotace projektu:
V rámci projektu bude realizován souhrn koherentních aktivit na zvýšení jednotlivých gramotností žáků na 2. stupni základních škol, primárně ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. Gramotnosti budou zvyšovány skrze učitele a jejich zvyšování kompetencí v rámci akčního výzkumu a schopnosti vedení konstruktivisticky orientované výuky a skrze volnočasové aktivity, které budou rozvíjet vybrané gramotnosti a jejich exekutivní dovednosti.