Výběrová řízení na výukové pobyty a školení zaměstnanců UJEP v programu Erasmus+ v akad. roce 2021/22 a 2022/23

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Jednou z klíčových aktivit programu Erasmus+ jsou individuální mobility v oblasti vzdělávání, v rámci kterých lze realizovat výukové pobyty i školení v zahraničí.

Výběrová řízení na výukové pobyty a školení zaměstnanců UJEP v programu Erasmus+ realizovaná v akademickém roce 2021/22 a 2022/23 budou probíhat na jednotlivých fakultách v průběhu února a března 2022. Více informací k výběrovým řízením poskytnou fakultní koordinátoři programu Erasmus+.

Výukové pobyty umožňují pedagogickým pracovníkům vysokoškolských institucí vyučovat na zahraniční partnerské vysokoškolské instituci vlastnící oprávnění k participaci v programu Erasmus+ (tzv. Erasmus Charter for Higher Education). Přehled partnerských vysokoškolských institucí UJEP naleznete zde (přehled je průběžně aktualizován).

Účelem školení v zahraničí, které probíhá formou praktického školení, studijní návštěvy, stínování, jazykového kurzu apod., je získání nových vědomostí a dovedností a výměna zkušeností v oboru, ve kterém zaměstnanec pracuje na UJEP. V případě školení není meziinstitucionální smlouva nutná. Musí se jednat o instituci se sídlem v některé ze zemí zapojených do programu Erasmus+, tj. v členském státě EU, ESVO či kandidátské zemi. Pokud je však přijímající zahraniční institucí vysoká škola, musí mít oprávnění participovat v programu Erasmus+.

Zaměstnanci mohou být vysláni na výukové pobyty či školení v rámci tzv. mezinárodní mobility i na zahraniční instituce mimo programové země. V případě výjezdů na zahraniční vysoké školy však musí být uzavřena mezi vysílající a přijímající institucí meziinstitucionální smlouva.

Minimální délkou zaměstnanecké mobility jsou 2 dny výuky či školení (bez cesty). V případě výukových pobytů je dále podmínkou výuka v rozsahu minimálně 8 hodin za týden či kratší dobu. Zaměstnanecké mobility musí být realizovány v termínu 1. 4. 2022 – 30. 6. 2023 (včetně cesty).

Zaměstnanci s fyzickým, duševním nebo zdravotním znevýhodněním mohou získat nad rámec stipendia dodatečný příspěvek.

Zaměstnanci mohou absolvovat i kombinovanou mobilitu, tj. fyzickou mobilitu doplněnou virtuální částí výukového pobytu či školení.

Uchazeč se do výběrového řízení přihlašuje prostřednictvím přihlášky, kterou předá fakultnímu koordinátorovi.

Základní pokyny k zaměstnaneckým mobilitám v programu Erasmus+ najdete zde.

Zaměstnancům budou uhrazeny náklady na pobyt a cestovné na základě cestovního příkazu ve výši skutečných nákladů.

V jednotlivých podsekcích programu Erasmus+ na www.ujep.cz/erasmus-2 jsou další informace o programu Erasmus+. Další informace lze pak získat na stránkách Domu zahraniční spolupráce www.dzs.czwww.naerasmusplus.cz.