OP VVV_U21

Název projektu:

Univerzita 21. století – Kvalitní, moderní a otevřená instituce

Řešitel:

Doc. Ing. Martin Novák, Ph.D.

Dotační titul: OP VVV, PO2

Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002408

Součást: celouniverzitní

Doba realizace: 1. 5. 2017 – 31. 10. 2023

Rozpočet projektu: 124.369.918,16 Kč

Spolúčast UJEP: 5 %

Dotace pro UJEP: 118.151.422,24 Kč

Anotace projektu:

Projekt U21 zahrnuje tři zásadní směry rozvoje tak, aby UJEP byla 1. univerzitou poskytují KVALITNÍ VZDĚLÁVÁNÍ a produkující kvalitní absolventy (rozvoj vybraných polytechnických, zdravotnických a pedagogických studijních programů, celouniverzitně podpora internacionálního prostředí a relevance studia vzhledem k potřebám trhu práce); 2. univerzitou OTEVŘENOU, dostupnou pro studenty se specifickými potřebami; a 3. MODERNÍ institucí s nastavenými systémy hodnocení kvality a strategického řízení.

Cíle projektu:

  1. Zkvalitnění vzdělávací činnosti a studijní programy reagující na potřeby praxe, trhu práce a regionu: Zkvalitnit a rozšířit nabídku studijních programů a profilovat je konkrétně dle požadavků aplikační sféry a potřeb regionu, zkvalitnit výstupní kompetence absolventů, zkvalitnit vzdělávací činnost zvyšováním odborných i pedagogických kompetencí akademických pracovníků (AP), implementací moderních metod výuky atd.
  2. Podpora poradenských služeb a adaptace studijního prostředí zejména s ohledem na studenty se specifickými potřebami (dále SP): Zřídit celouniverzitní poradenské centrum, vytvářet prostředí a předpoklady pro možnost úspěšného zvládání studia zvláště ze strany studentů se specifickými potřebami (poradenství, zvyšování kompetencí pracovníků UJEP, vyrovnávací kurzy apod.).
  3. Systém hodnocení kvality a rozvoj strategického řízení: Vytvořit a standardizovat procesy řízení a evaluace UJEP za účelem hodnocení, zajišťování a zlepšování kvality činností. Nastavit funkční systém controllingu a reportingu a zvyšovat a rozvíjet kompetence v oblasti řízení VŠ.

 

Výsledky projektu:

Úprava a profilace vybraných stávajících studijních programů tak, aby maximálně reflektovaly požadavky aplikační sféry a potřeby regionu.

Vznik nových studijních programů.

Zkvalitnění výuky v polytechnických, zdravotnických a pedagogických oborech, a to zejména zvyšováním odborných a pedagogických kompetencí AP, rozvojem distančních forem vzdělávání, zajištěním adekvátních materiálně-technických a didaktických prostředků, informačních zdrojů, softwarové podpory atd., inovací a tvorbou studijních materiálů, zvýšením počtu předmětů vyučovaných v cizím (anglickém) jazyce.

Posílení internacionálního prostředí na UJEP.

Zkvalitnění a rozšíření poradenských služeb prostřednictvím celouniverzitního poradenského centra, posílení dostupnosti a otevřenosti studia pro studenty se SP, implementována opatření ke snížení studijní neúspěšnosti (zejména vyrovnávací kurzy)

Optimalizace a standardizace ekonomických a administrativních procesů a nastavení systému controllingu a reportingu na UJEP.

Tvorba a implementace systému hodnocení a zajišťování kvality činností UJEP.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.