OP VVV_U21

Název pro­jek­tu:

Uni­ver­zi­ta 21. sto­le­tí — Kva­lit­ní, moder­ní a ote­vře­ná insti­tu­ce

Řeši­tel:

Doc. Ing. Mar­tin Novák, Ph.D.

Dotač­ní titul: OP VVV, PO2

Čís­lo pro­jek­tu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002408

Sou­část: celo­uni­ver­zit­ní

Doba rea­li­za­ce: 1. 5. 2017 — 31. 12. 2022

Roz­po­čet pro­jek­tu: 124.369.918,16 Kč

Spo­l­účast UJEP: 5 %

Dota­ce pro UJEP: 118.151.422,24 Kč

Ano­ta­ce pro­jek­tu:

Pro­jekt U21 zahr­nu­je tři zásad­ní smě­ry roz­vo­je tak, aby UJEP byla 1. uni­ver­zi­tou posky­tu­jí KVALITNÍ VZDĚLÁVÁNÍ a pro­du­ku­jí­cí kva­lit­ní absol­ven­ty (roz­voj vybra­ných poly­tech­nic­kých, zdra­vot­nic­kých a peda­go­gic­kých stu­dij­ních pro­gra­mů, celo­uni­ver­zit­ně pod­po­ra inter­na­ci­o­nál­ní­ho pro­stře­dí a rele­van­ce stu­dia vzhle­dem k potře­bám trhu prá­ce); 2. uni­ver­zi­tou OTEVŘENOU, dostup­nou pro stu­den­ty se spe­ci­fic­ký­mi potře­ba­mi; a 3. MODERNÍ insti­tu­cí s nasta­ve­ný­mi sys­témy hod­no­ce­ní kva­li­ty a stra­te­gic­ké­ho říze­ní.