OP VVV_U21 - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

OP VVV_U21

Název projektu:

Univerzita 21. století – Kvalitní, moderní a otevřená instituce

Řešitel:

Doc. Ing. Martin Novák, Ph.D.

Dotační titul: OP VVV, PO2

Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002408

Součást: celouniverzitní

Doba realizace: 1. 5. 2017 – 31. 12. 2022

Rozpočet projektu: 124.369.918,16 Kč

Spolúčast UJEP: 5 %

Dotace pro UJEP: 118.151.422,24 Kč

Anotace projektu:

Projekt U21 zahrnuje tři zásadní směry rozvoje tak, aby UJEP byla 1. univerzitou poskytují KVALITNÍ VZDĚLÁVÁNÍ a produkující kvalitní absolventy (rozvoj vybraných polytechnických, zdravotnických a pedagogických studijních programů, celouniverzitně podpora internacionálního prostředí a relevance studia vzhledem k potřebám trhu práce); 2. univerzitou OTEVŘENOU, dostupnou pro studenty se specifickými potřebami; a 3. MODERNÍ institucí s nastavenými systémy hodnocení kvality a strategického řízení.