OP VVV_U21 – KI

Název projektu:

U21 – Kvalitní infrastruktura

Řešitel:

Ing. Leoš Nergl 

Dotační titul: OP VVV, PO2

Číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002560

Součást: celouniverzitní

Doba realizace: 1. 5. 2017 – 31. 10. 2023

Rozpočet projektu: 412.728.411,89 Kč

Spoluúčast UJEP: 5 %

Dotace pro UJEP: 392.091.991,29 Kč

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na dobudování infrastruktury pro praktickou výuku bakalářských a magisterských studijních programů zohledňující potřeby trhu práce a zaměřených na praxi několika fakult UJEP. Cílem je modernizovat výukové prostory a přístrojové vybavení laboratoří pro praktickou výuku tak, aby byly zajištěny nezbytné podmínky pro akreditace nových a reakreditace inovovaných studijních programů specifikovaných v projektu “Univerzita 21. století – Kvalitní, moderní a otevřená instituce” (U21).