OP VVV_U21KVAK

Název pro­jek­tu:

U21 — Kva­lit­ní výzkum a vývoj pro kon­ku­ren­ce­schop­nost

Řeši­tel:

Doc. Ing. Mar­tin Novák, Ph.D.

Dotač­ní titul: OP VVV, PO2

Čís­lo pro­jek­tu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006240

Sou­část: celo­uni­ver­zit­ní

Doba rea­li­za­ce: 1. 1. 2018 — 31. 12. 2021

Roz­po­čet pro­jek­tu: 22.341.431,38 Kč

Spo­l­účast UJEP: 5 %

Dota­ce pro UJEP: 21.224.359,81 Kč

Ano­ta­ce pro­jek­tu:

Pod­sta­tou pro­jek­tu je nasta­ve­ní nástro­jů pro kva­lit­ní pod­mín­ky tvůr­čí a umě­lec­ké čin­nos­ti na UJEP, a to for­mou stra­te­gie říze­ní výzku­mu a vývo­je (VaV), péče o lid­ské zdro­je ve VaV, stra­te­gic­ké­ho nasta­ve­ní mezi­ná­rod­ní a mezi­sek­to­ro­vé spo­lu­prá­ce ve VaV a roz­vo­jem popu­la­ri­za­ce VaV na UJEP.
Cílem pro­jek­tu je jas­ný posun smě­rem k vytvo­ře­ní sta­bil­ní­ho a kva­lit­ní­ho záze­mí, odpo­ví­da­jí­cích pod­mí­nek a kapa­cit ve VaV pro pra­cov­ní­ky uni­ver­zi­ty, s pozi­tiv­ním dopa­dem na kva­li­tu vlast­ní tvůr­čí čin­nos­ti UJEP.

Ten­to pro­jekt je spo­lu­fi­nan­co­ván Evrop­skou unií.