OP VVV_U21 – KVAK

Název projektu:

U21 – Kvalitní výzkum a vývoj pro konkurenceschopnost

Řešitel:

Doc. Ing. Martin Novák, Ph.D.

Dotační titul: OP VVV, PO2

Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006240

Součást: celouniverzitní

Doba realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2021

Rozpočet projektu: 22.341.431,38 Kč

Spolúčast UJEP: 5 %

Dotace pro UJEP: 21.224.359,81 Kč

Anotace projektu:

Podstatou projektu je nastavení nástrojů pro kvalitní podmínky tvůrčí a umělecké činnosti na UJEP, a to formou strategie řízení výzkumu a vývoje (VaV), péče o lidské zdroje ve VaV, strategického nastavení mezinárodní a mezisektorové spolupráce ve VaV a rozvojem popularizace VaV na UJEP.
Cílem projektu je jasný posun směrem k vytvoření stabilního a kvalitního zázemí, odpovídajících podmínek a kapacit ve VaV pro pracovníky univerzity, s pozitivním dopadem na kvalitu vlastní tvůrčí činnosti UJEP.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.