OP VVV_UniQSurf

Název pro­jek­tu:UniQSurf – Centrum biopovrchů a hybridních funkčních materiálů

Řešitel:

Mgr. Jan Malý, Ph.D.

Dotační titul: OP VVV, PO1

Číslo pro­jek­tu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007411

Součást: PřF

Doba rea­li­za­ce: 1. 4. 2017 – 31. 12. 2022

Rozpočet pro­jek­tu: 89 000 000 Kč

Spolúčast UJEP: 5 %

Dotace pro UJEP: 84 550 000 Kč

Anotace pro­jek­tu:

Projekt je zaměřen na předaplikační výzkum a vývoj funkčních povrchů a hybridních materiálů pro aplikace v biomedicíně, bioanalytických metodách, katalýze a sorpčních procesech. Projekt se zabývá vývojem mikrozařízení pro testování léčiv na 3D buněčných kulturách, vývojem bioadhezivních a antiadhezivních povrchů a novými hybridními materiály pro organokatalýzu, separační procesy a sekvestraci plynů.