OP VVV_PRIM (partner)

Název pro­jek­tu: Pod­po­ra roz­ví­je­ní infor­ma­tic­ké­ho myš­le­ní

Řeši­tel: RNDr. Jan Krej­čí, Ph.D.

Dotač­ní titul: OP VVV PO3
Čís­lo pro­jek­tu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322
Sou­část: PřF, PF
Doba rea­li­za­ce: 1. 10. 2017 — 30. 9. 2020
Roz­po­čet pro­jek­tu: 109 793 169 Kč
Spo­lu­účast UJEP: 5 %
Dota­ce pro UJEP: 9 362 972,20 Kč
Ano­ta­ce pro­jek­tu:
Pro­jekt PRIM si kla­de za úkol ino­vo­vat obsah vzdě­lá­va­cí oblas­ti Infor­ma­ti­ka a ICT akcen­to­vá­ním výu­ky zamě­ře­né na roz­voj infor­ma­tic­ké­ho myš­le­ní žáků. Pro­jekt před­po­klá­dá vytvo­ře­ní a pilot­ní ově­ře­ní uce­le­ných sad výu­ko­vých mate­ri­á­lů pro všech­ny stup­ně škol, jed­nak sys­té­mu vzdě­lá­vá­ní uči­te­lů vyu­ču­jí­cích infor­ma­ti­ku v pre­gra­du­ál­ním vzdě­lá­vá­ní i v pra­xi. Sou­čas­ně bude popu­la­ri­zo­vat téma­ta sou­vi­se­jí­cí s infor­ma­tic­kým myš­le­ním, jako jsou pro­gra­mo­vá­ní, poro­zu­mě­ní infor­ma­cím, robo­ti­ka.
Pří­jem­ce:
Jiho­čes­ká uni­ver­zi­ta v Čes­kých Budě­jo­vi­cích
Part­ne­ři:
Tech­nic­ká uni­ver­zi­ta v Liber­ci, Národ­ní ústav pro vzdě­lá­vá­ní, Masa­ry­ko­va uni­ver­zi­ta, Ost­rav­ská uni­ver­zi­ta, Uni­ver­zi­ta Hra­dec Krá­lo­vé, Uni­ver­zi­ta Jana Evan­ge­lis­ty Pur­ky­ně v Ústí nad Labem, Uni­ver­zi­ta Kar­lo­va, Uni­ver­zi­ta Palac­ké­ho v Olo­mou­ci, Zápa­do­čes­ká uni­ver­zi­ta v Plzni
Web pro­jek­tu: www.imysleni.cz
Kon­takt: 
Ten­to pro­jekt je spo­lu­fi­nan­co­ván Evrop­skou unií.