OP VVV_PRIM (partner)

Název projektu: Podpora rozvíjení informatického myšlení

Řešitel: RNDr. Jan Krejčí, Ph.D.

Dotační titul: OP VVV PO3
Číslo pro­jek­tu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322
Součást: PřF, PF
Doba rea­li­za­ce: 1. 10. 2017 – 30. 9. 2020
Rozpočet projektu: 109 793 169 Kč
Spoluúčast UJEP: 5 %
Dotace pro UJEP: 9 362 972,20 Kč
Anotace projektu:
Projekt PRIM si klade za úkol inovovat obsah vzdělávací oblasti Informatika a ICT akcentováním výuky zaměřené na rozvoj informatického myšlení žáků. Projekt předpokládá vytvoření a pilotní ověření ucelených sad výukových materiálů pro všechny stupně škol, jednak systému vzdělávání učitelů vyučujících informatiku v pregraduálním vzdělávání i v praxi. Současně bude popularizovat témata související s informatickým myšlením, jako jsou programování, porozumění informacím, robotika.
Příjemce:
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Partneři:
Technická univerzita v Liberci, Národní ústav pro vzdělávání, Masarykova univerzita, Ostravská univerzita, Univerzita Hradec Králové, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzita Karlova, Univerzita Palackého v Olomouci, Západočeská univerzita v Plzni
Web projektu: www.imysleni.cz
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.