OP VVV_U21KLIP

Název pro­jek­tu:

U21 — Kva­lit­ní lid­ské zdro­je pro posí­le­ní mezi­ná­rod­ní­ho pro­stře­dí

Řeši­tel:

Doc. Ing. Mar­tin Novák, Ph.D.

Dotač­ní titul: OP VVV, PO2

Čís­lo pro­jek­tu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008492

Sou­část: celo­uni­ver­zit­ní

Doba rea­li­za­ce: 1. 6. 2018 — 22. 8. 2020

Roz­po­čet pro­jek­tu: 9 914 320,00 Kč

Spo­l­účast UJEP: 5 %

Dota­ce pro UJEP: 9 418 604,00 Kč

Ano­ta­ce pro­jek­tu:

Pro­jekt U21-KLIP se zamě­řu­je na posí­le­ní kva­li­ty lid­ských zdro­jů v rám­ci mezi­ná­rod­ní spo­lu­prá­ce ve výzku­mu a vývo­ji. Jed­ná se o akti­vi­ty, při kte­rých se výzkum­ní pra­cov­ní­ci naší uni­ver­zi­ty zapo­jí do výzku­mu a pro­jek­tů na zahra­nič­ních insti­tu­cích a nao­pak zahra­nič­ní odbor­ní­ci budou moci být zapo­je­ni v našich pro­jek­tech a výzkum­ných akti­vi­tách. Cílem je posí­lit inter­na­ci­o­nál­ní výzkum­né pro­stře­dí na naší uni­ver­zi­tě o špič­ko­vé zahra­nič­ní odbor­ní­ky a záro­veň při­nést zku­še­nos­ti ze zahra­ni­čí.

Ten­to pro­jekt je spo­lu­fi­nan­co­ván Evrop­skou unií.