U21REPROREG

Název pro­jek­tu: U21 — Uni­ver­zi­ta reflek­tu­jí­cí pro­blémy regi­o­nu seve­ro­zá­pad­ních Čech

Dotač­ní titul: OP VVV, PO2

Čís­lo pro­jek­tu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_058/0010208

Sou­část: celo­uni­ver­zit­ní

Doba rea­li­za­ce: 1. 1. 2019 — 31. 12. 2022

Roz­po­čet pro­jek­tu: 105 776 103,48 Kč

Spo­l­účast UJEP: 5 %

Dota­ce pro UJEP: 100 487 298,30 Kč

Ano­ta­ce pro­jek­tu:

Pro­jekt U21-REPROREG zahr­nu­je širo­kou šká­lu akti­vit zamě­ře­ných na zkva­lit­ně­ní výu­ky, roz­voj výstup­ních kom­pe­ten­cí absol­ven­tů a roz­ší­ře­ní nabíd­ky stu­dij­ních pro­gra­mů, na zvý­še­ní odbor­ných kom­pe­ten­cí aka­de­mic­kých pra­cov­ní­ků, sni­žo­vá­ní stu­dij­ní neú­spěš­nos­ti a zvý­še­ní zájmu o stu­di­um na VŠ a na efek­ti­vi­tu řídí­cích pro­ce­sů na UJEP, vše s důra­zem a vaz­bou na cíl při­spí­vat maxi­mál­ně k roz­vo­ji Ústec­ké­ho kra­je a řeše­ní jeho stá­va­jí­cích pro­blé­mů jakož­to struk­tu­rál­ně posti­že­né­ho regi­o­nu.

Ten­to pro­jekt je spo­lu­fi­nan­co­ván Evrop­skou unií.
Logo EU a MSMT