U21REART

Název pro­jek­tu: U21 — Výstav­ba výu­ko­vých pro­stor pro FUD
Dotač­ní titul: OP VVV, PO2
Čís­lo pro­jek­tu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_059/0010210
Sou­část: FUD
Doba rea­li­za­ce: 1. 1. 2019 — 31. 12. 2021
Roz­po­čet pro­jek­tu: 45 612 895,70 Kč
Spo­l­účast UJEP: 5 %
Dota­ce pro UJEP: 43 332 250,91 Kč

Ano­ta­ce pro­jek­tu:

Pro­jekt U21 — Výstav­ba výu­ko­vých pro­stor pro FUD (U21REART) je zamě­řen na vybu­do­vá­ní nových uče­ben pro Fakul­tu umě­ní a desig­nu (FUD). Jed­ná se o sta­veb­ní úpra­vy stá­va­jí­cí budo­vy (býva­lá men­za) vedou­cí k vybu­do­vá­ní mul­ti­funkč­ní­ho výu­ko­vé­ho a pro­dukč­ní­ho cen­t­ra. Pro­jekt je kom­ple­men­tár­ní k ESF pro­jek­tu U21 — Uni­ver­zi­ta reflek­tu­jí­cí pro­blémy regi­o­nu seve­ro­zá­pad­ních Čech (U21REPROREG), v rám­ci KA04 bude akre­di­to­ván 1 nový stu­dij­ní pro­gram Design (Bc.) a upra­ven stu­dij­ní pro­gram Výtvar­ná umě­ní (Bc).

Ten­to pro­jekt je spo­lu­fi­nan­co­ván Evrop­skou unií.
Logo EU a MSMT

Logo EU a MSMT