OP VVV_Škola pro všechny

Název pro­jek­tu:
Ško­la pro všech­ny: Inklu­ze jako ces­ta k efek­tiv­ní­mu vzdě­lá­vá­ní všech žáků

Řeši­tel:
Mgr. Ladi­slav Zil­cher, Ph.D.

Dotač­ní titul: OP VVV, PO 3
Čís­lo pro­jek­tu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000210
Sou­část: Peda­go­gic­ká fakul­ta
Doba rea­li­za­ce: 1. 8. 2016 – 31. 7. 2019
Roz­po­čet pro­jek­tu: 67.434.632,04 Kč
Spo­lu­účast UJEP: 5 %
Dota­ce pro UJEP: 47.205.199,07 Kč

Ano­ta­ce pro­jek­tu:
V rám­ci pro­jek­tu se bude zvy­šo­vat ote­vře­nost škol v oblas­ti inklu­ze. Budou vyu­ži­ty stan­dar­di­zo­va­né nástro­je pro eva­lu­a­ci škol. Pro­jekt bude zlep­šo­vat vzdě­lá­va­cí pra­xi for­mou zvy­šo­vá­ní kom­pe­ten­cí škol a škol­ských insti­tu­cí v oblas­ti inklu­ziv­ní­ho vzdě­lá­vá­ní v rám­ci akce KLIMA. Pro­jekt bude rea­li­zo­vat meto­dic­kou pod­po­ru ped. pra­cov­ní­ků při prá­ci s hete­ro­gen­ní sku­pi­nou a navy­šo­vá­ní odbor­ných kapa­cit pro prá­ci s žáky s potře­bou pod­půr­ných opat­ře­ní a s mar­gi­na­li­zo­va­ný­mi sku­pi­na­mi, jako jsou Romo­vé.