OP VVV_Škola pro všechny

Název projektu:
Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků

Řešitel:
Mgr. Ladislav Zilcher, Ph.D.

Dotační titul: OP VVV, PO 3
Číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000210
Součást: Pedagogická fakulta
Doba realizace: 1. 8. 2016 – 31. 7. 2019
Rozpočet projektu: 67.434.632,04 Kč
Spoluúčast UJEP: 5 %
Dotace pro UJEP: 47.205.199,07 Kč

Anotace projektu:
V rámci projektu se bude zvyšovat otevřenost škol v oblasti inkluze. Budou využity standardizované nástroje pro evaluaci škol. Projekt bude zlepšovat vzdělávací praxi formou zvyšování kompetencí škol a školských institucí v oblasti inkluzivního vzdělávání v rámci akce KLIMA. Projekt bude realizovat metodickou podporu ped. pracovníků při práci s heterogenní skupinou a navyšování odborných kapacit pro práci s žáky s potřebou podpůrných opatření a s marginalizovanými skupinami, jako jsou Romové.