OP VVV_Didaktika – člověk a příroda A (partner)

Název pro­jek­tu:
Didaktika – člo­věk a pří­ro­da A

Řešitel:
RNDr. Martin Švec, Ph.D.

Dotační titul: OP VVV, PO 3
Číslo pro­jek­tu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000665
Součást: Přírodovědecká fakulta
Doba rea­li­za­ce: 2. 1. 2017 – 31. 12. 2019
Rozpočet pro­jek­tu: 49 099 884,37 Kč
Spoluúčast UJEP: 5 % z 3 818 233,24 Kč
Dotace pro UJEP: 3 627 321,58 Kč

Anotace pro­jek­tu:

V rám­ci pro­jek­tu dojde k vytvo­ře­ní obo­ro­vé sítě v oblas­ti didak­ti­ky pří­rod­ních věd pro 6. – 7. tří­dy ZŠ (vzdě­lá­va­cí oblast Člověk a pří­ro­da), budou ana­ly­zo­vá­ny stá­va­jí­cí učeb­ní mate­ri­á­ly, bude usku­teč­ně­na rešeršní čin­nost a akč­ní výzkum (v ČR a v zahra­ni­čí) vedou­cí ke zvý­še­ní rele­van­ce obsa­hu a změ­ně metod vzdě­lá­vá­ní. Na zákla­dě pro­ve­de­né­ho výzku­mu bude zpra­co­ván návrh aktu­a­li­za­ce RVP ZV ve vzdě­lá­va­cí oblas­ti Člověk a pří­ro­da, vypra­cu­jí se mode­lo­vé učeb­ní plá­ny a výu­ko­vé jed­not­ky pro ově­ře­ní ve výu­ce na ZŠ. V rám­ci spo­le­čen­ství pra­xe bude rea­li­zo­vá­na spo­lu­prá­ce s peda­go­gy ZŠ. Příjemcem je Západočeská Univerzita v Plzni, part­ne­ři: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzita Palackého v Olomouci, Ostravská uni­ver­zi­ta v Ostravě, Univerzita v Hradci Králové.

Více infor­ma­cí o pro­jek­tu zde.