OP VVV_USUS

Název pro­jek­tu:

Učíme se učit spolu

Řešitel:

PhDr. Iva Wedlichová, Ph.D.

Dotační titul: OP VVV, PO3

Číslo pro­jek­tu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006783

Součást: PF

Doba rea­li­za­ce: 1. 1. 2018 – 30. 6. 2020

Rozpočet pro­jek­tu: 37 110 794,01 Kč

Spoluúčast UJEP: 5 %

Dotace pro UJEP: 35 255 354,3 Kč

Anotace pro­jek­tu: Projekt řeší problematiku zkvalitnění pregraduální přípravy studentů – budoucích učitelů na PF Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Aktivity projektu jsou zaměřeny na vytváření podmínek pro kvalitní přípravu budoucích učitelů ve všech jejích oblastech s akcentem na inovované reflektované praxe v rámci i nad rámec jejich studijních povinností, na zvyšování kompetencí studentů, na zvyšování kompetencí akademických pracovníků a na oblasti propojování teoretické a praktické přípravy.