OP VVV_USUS

Název pro­jek­tu:

Učí­me se učit spo­lu

Řeši­tel:

PhDr. Iva Wed­li­cho­vá, Ph.D.

Dotač­ní titul: OP VVVPO3

Čís­lo pro­jek­tu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006783

Sou­část: PF

Doba rea­li­za­ce: 1. 1. 2018 — 30. 6. 2020

Roz­po­čet pro­jek­tu: 37 110 794,01 Kč

Spo­lu­účast UJEP: 5 %

Dota­ce pro UJEP: 35 255 354,3 Kč

Ano­ta­ce pro­jek­tu: Pro­jekt řeší pro­ble­ma­ti­ku zkva­lit­ně­ní pre­gra­du­ál­ní pří­pra­vy stu­den­tů — budou­cích uči­te­lů na PF Uni­ver­zi­ty J. E. Pur­ky­ně v Ústí nad Labem. Akti­vi­ty pro­jek­tu jsou zamě­ře­ny na vytvá­ře­ní pod­mí­nek pro kva­lit­ní pří­pra­vu budou­cích uči­te­lů ve všech jejích oblas­tech s akcen­tem na ino­vo­va­né reflek­to­va­né pra­xe v rám­ci i nad rámec jejich stu­dij­ních povin­nos­tí, na zvy­šo­vá­ní kom­pe­ten­cí stu­den­tů, na zvy­šo­vá­ní kom­pe­ten­cí aka­de­mic­kých pra­cov­ní­ků a na oblas­ti pro­po­jo­vá­ní teo­re­tic­ké a prak­tic­ké pří­pra­vy.