Základní informace

Projekty mobilit osob v oblasti vysokoškolského vzdělávání

Podmínkou rea­li­za­ce mobi­lit stu­den­tů UJEP v pro­gra­mu Erasmus+ je exis­ten­ce pro­jek­tu mobi­lit osob v oblas­ti vyso­ko­škol­ské­ho vzdě­lá­vá­ní, kte­rý spe­ci­fi­ku­je, jaký typ mobi­lit lze rea­li­zo­vat, účast­ní­kům kte­rých fakult je určen apod. Tyto pod­mín­ky sta­no­vu­je pří­sluš­ná výzva k výbě­ro­vým řízením.

Typy výjezdů

  • stu­dij­ní poby­ty stu­den­tů (pod­mí­ně­no exis­ten­cí meziin­sti­tu­ci­o­nál­ní smlou­vy se zahra­nič­ní part­ner­skou školou)
  • prak­tic­ké stá­že stu­den­tů a čer­s­tvých absolventů

Partnerské vysoké školy

a) v rám­ci pro­gra­mo­vých zemí, tj. zemí EU, Norska, Lichtenštejnska, Islandu, Turecka a Makedonie

b) mezi pro­gra­mo­vý­mi a part­ner­ský­mi země­mi (tzv. mezi­ná­rod­ní kre­di­to­vá mobilita)

Pravidla a pokyny k výjezdům

Výše grantů

Uznávání zahraničního studia a praxe

Uznávání zahra­nič­ní­ho stu­dia a pra­xe se řídí aktu­ál­ní směr­ni­cí rek­to­ra k orga­ni­za­ci mezi­ná­rod­ních mobi­lit na UJEP. Formuláře Protokol o stu­dij­ním plá­nu v zahra­ni­čí a Dodatek k pro­to­ko­lu o stu­dij­ním plá­nu nalez­ne­te zde.

Jazyková podpora

netý­ká se mezi­ná­rod­ní kre­di­to­vé mobility

Zkušenosti studentů

Zprávy stu­den­tů čes­kých vyso­kých škol, kte­ří se zúčast­ni­li stu­dij­ních poby­tů či prak­tic­kých stá­ží v pro­gra­mu Erasmus+, nalez­ne­te zde.

Erasmus charta studenta

Možnost navýšení stipendia pro studenty ze socio-ekonomicky znevýhodněného prostředí

netý­ká se mezi­ná­rod­ní kre­di­to­vé mobility

Speciální stipendium pro studenty s těžkým handicapem nebo se specifickými potřebami

Europass

Dokumenty, které je potřeba odevzdat po návratu

Kontakt