Základní informace

Projekty mobilit osob v oblasti vysokoškolského vzdělávání

Podmínkou realizace mobilit studentů UJEP v programu Erasmus+ je existence projektu mobilit osob v oblasti vysokoškolského vzdělávání, který specifikuje, jaký typ mobilit lze realizovat, účastníkům kterých fakult je určen apod. Tyto podmínky stanovuje příslušná výzva k výběrovým řízením.

Aktuální výzvy

Typy výjezdů

  • studijní pobyty studentů (podmíněno existencí meziinstitucionální smlouvy se zahraniční partnerskou školou)
  • praktické stáže studentů a čerstvých absolventů

Partnerské vysoké školy

a) v rámci programových zemí, tj. zemí EU, Norska, Lichtenštejnska, Islandu, Turecka a Makedonie

b) mezi programovými a partnerskými zeměmi (tzv. mezinárodní kreditová mobilita)

Pravidla a pokyny k výjezdům

Výše grantů

Uznávání zahraničního studia a praxe

Uznávání zahraničního studia a praxe se řídí aktuální směrnicí rektora k organizaci mezinárodních mobilit na UJEP. Formuláře Protokol o studijním plánu v zahraničí a Dodatek k protokolu o studijním plánu naleznete zde.

Jazyková podpora

netýká se mezinárodní kreditové mobility

Zkušenosti studentů

Zprávy studentů českých vysokých škol, kteří se zúčastnili studijních pobytů či praktických stáží v programu Erasmus+, naleznete zde.

Erasmus charta studenta

Možnost navýšení stipendia pro studenty ze socio-ekonomicky znevýhodněného prostředí

netýká se mezinárodní kreditové mobility

Speciální stipendium pro studenty s těžkým handicapem nebo se specifickými potřebami

Europass

Dokumenty, které je potřeba odevzdat po návratu

Kontakt