OP VVV_Zábavou k odbornému vzdělávání (partner)

Název pro­jek­tu:

Zába­vou k odbor­né­mu vzdě­lá­vá­ní: Pod­po­ra rov­no­váhy mezi for­mál­ním a nefor­mál­ním uče­ním jako nástroj k ote­vře­né mys­li žáka i pra­cov­ní­ka na ces­tě k odbor­né­mu vzdě­lá­vá­ní

Řeši­tel:

RNDr. Jan Krej­čí, Ph.D.

Dotač­ní titul: OP VVV, PO3

Čís­lo pro­jek­tu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008305

Sou­část: PřF

Doba rea­li­za­ce: 1. 4. 2018 — 31. 3. 2021

Roz­po­čet pro­jek­tu: 17 955 911,16 Kč

Spo­lu­účast UJEP: 0 %

Dota­ce pro UJEP: 2 976 972,68 Kč

Ano­ta­ce pro­jek­tu:

Pro­jekt je zamě­řen na pro­po­jo­vá­ní for­mál­ní­ho a nefor­mál­ní­ho vzdě­lá­vá­ní na úrov­ni pro­gra­mů pro žáky se zámě­rem zlep­šit schop­nost jejich prá­ce s digit.technologiemi, mate­ma­tic­kou schop­nost, základ­ní schop­nost v oblas­ti vědy a tech­no­lo­gií, schop­nost učit se a moti­vo­vat ke stu­diu tech­nic­kých obo­rů. Věnu­je se roz­vo­ji sou­vi­se­jí­cích kom­pe­ten­cí peda­go­gů, pra­cov­ní­ků ve vzdě­lá­vá­ní a pra­cov­ní­ků v nefor­mál­ním vzdě­lá­vá­ní a roz­vo­ji spo­lu­prá­ce. Pod­po­ru­je ino­vač­ní a moder­ni­zač­ní postu­py a pro­ce­sy ve vzdě­lá­vá­ní.

Ten­to pro­jekt je spo­lu­fi­nan­co­ván Evrop­skou unií.